News

POST TYPE

EDITORIAL

ရှက်တတ်သူတွေ ဖြစ်စေချင် (Daily, Vol-6/No-93)
28-Jul-2018
ပဲခူးတိုငှး၊ မှနပှှညနှယနှဲ့ ကရငပှှညနှယတှှမှော ရကှေီး၊ ရလှှေံနတောတှနေဲ့ပတသှကပှှီး တာဝနအှကှဆေုံးလို့ ပှောရမယ့သှူတှကေ စီတီဇငဂှှာနယလှဈလို့ ပှောရမယ့ပှှညသှူတှပေါပဲ။ ဖုနှးနဲ့ရိုကပှှီး အှနလှိုငှးပေါမှှာ ခကှခှငှှး တငခှဲ့ကှတဲ့အတှကှ မှနမှာတဈနိုငငှံလုံးက အှနလှိုငှးပေါှ တကကှှည့နှတေဲ့သူ အားလုံးနီးပါး ဒီမှငကှှငှးတှကေို မကှဝှါးထငထှငှ တှေ့ကှရတယှ။ 

တဈဆကတှညှးမှာပဲ ကိုယ့ခှှှေးနှဲစာနဲ့ရပတှညပှှီး မရှုံးအောငှ၊ အရှုံးနညှးအောငှ ကှားကုတကှှားခဲ မနညှးကှီး ရုနှးကနအှားထုတနှရတေဲ့ ပုဂဂှလိက သတငှးမီဒီယာတှကလညှေး စီတီဇငဂှှာနယလှဈတှနေဲ့အပှိုငှ ဒီသတငှးတှကေို သူတို့ရဲ့ကိုယပှိုငှ ဆိုရှယမှီဒီယာအကောင့နှဲ့ ဝကဘှဆှိုကတှှကနေေ ပှညသှူကို အခှိနမှဆိုငှး တငပှှနကှတယှေ။ စိတမှကောငှးစရာက ဒီအခှိနအှထိ အဲဒီနရောတှကေို ပှညသှူ့ဘဏဍှာငှနေဲ့ စိုကထှုတကှခှံနရတေဲ့ နိုငငှံပိုငအှစိုးရအာဘောှ မီဒီယာတှေ တဈခုမှ မရောကသှေးတာ၊ မဖောပှှ၊ မထုတလှှှင့နှိုငသှေးတာပဲ။ အစိုးရဌာနဖှဈတဲ့အတှကှ အဆင့ဆှင့ှ ခှင့ပှှုခကှတှငရှ၊ စောင့ရှတာတှကှေောင့ှ အခုအခှိနအှထိ သတငှးမတငနှိုငသှေး၊ တိုကရှိုကှ မတငဆှကနှိုငသှေးတာ ဖှဈကောငှးဖှဈမယှ။

တကယတှော့ ဒီနှဈက အစိုးရအတှကရှော မှနမှာပှညသှူတှအတှကပှေါ ကံဆိုးတဲ့နှဈလို့ ပှောရမယှ။ အရငနှှဈတှထကစှောရငှ မိုးပိုမှား၊ ရကှေီး၊ ရလှှေံမှုပိုမှား တဈနညှးပှောရရငှ သဘာဝ ဘေးအနတှရာယပှိုမှားတယလှို့ ပှောရမယှ။ အကှိုးဆကကှ လယယှာစိုကပှှိုးရေးလုပငှနှးနဲ့ ဆကစှပလှုပငှနှးတှေ ဆုံးရှုံး၊ လမှးပနှးဆကသှှယရှေးတှေ ထိခိုကှ၊ ပှညသှူတှေ ဒုကခှ ပိုရောကှ၊ အစိုးရအပေါှ ဝဖနပှှဈတငေတှာတှေ ပိုမှားလာတာပေါ့။

တကယတှော့ သဘာဝဘေးအနတှရာယှ ထိခိုကမှှုတှရှေိလာရငှ ဒါကို စိတစှတနောကောငှးကောငှးနဲ့ တုံ့ပှနတှတရှငှ အစိုးရအတှကှ ပှညသှူကပေးတဲ့အမှတတှှေ တိုးလာစတေဲ့အပှငှ ရှေးကောကပှှဲအနိုငရှဖို့အတှကှ ဆနဒှမဲတှကေိုလညှး တိုးမှှင့ပှေးရာ ရောကတှယှ။ 

အမရေိကနသှမမှတအိုဘားမား ဒုတိယသကတှမှးအတှကှ ဖလောရှီဒါကို မဲဆှယခှရီးစဉသှှားဖို့လုပနှတေုနှး အမရေိကနှ အရှေ့ဘကကှမှးခှဒသကေေို ဟာရီကိနှးစနဒှီ ရုတတှရကှ ဝငတှိုကခှဲ့တယှ။ အဲဒီသတငှးလညှးကှားရော ခကှခှငှှး သူ့မဲဆှယခှရီးစဉှ ဖကှပှှီး မုနတှိုငှးသင့ပှှညသှူတှဆေီ ကိုယတှိုငကှိုယကှသှှားတယှ။ ဒုကခှရောကနှသေူတှကေို ဖကလှဲတကငှး နှဈသိမ့အှားပေးခဲ့တဲ့ သတငှးဓာတပှုံတှေ မီဒီယာတှမှော ပလူပှံသှားခဲ့ပှီး အမရေိကနှ အရှေ့ဘကကှမှးခှဒသတဈခေေုလုံး အိုဘားမားကို မဲပေးတဲ့ဦးရေ တဈဟုနထှိုးတကသှှားခဲ့တယှ။

ဒါက ဘာကိုပှလဲဆိုတော့ သမမှတတဈဦးရဲ့ မုနတှိုငှးသင့ှ ပှညသှူတှအပေေါမှှာ လကတှှေ့ကကှထှားတဲ့ စိတစှတနော၊ အလေးအနကထှားမှုကို ပှညသှူကပှနပှှီး အသိအမှတပှှုတဲ့အနနေဲ့ သူ့ကို မဲပေးပှီးတုံ့ပှနကှှတဲ့သဘောကို ပှတာ။ ဒါမှိုးက အစိုးရဖှဈနတေဲ့အခှိနမှှာ အတိုကအှခံထကပှိုပှီး အားသာခကှပှိုရှိတယှ။ သဘာဝဘေးအနတှရာယကှို အကှောငှးပှုပှီး ပှညသှူလူထုရဲ့ ထောကခှံမှုပိုရအောငှ လုပလှို့ရသှားတာမှိုးပေါ့။

ဒါပမေဲ့ ဒုကခှရောကနှတေဲ့ ပှညသှူတှဆေီကို ကိုယတှိုငကှိုယကှသှှားပှီး ကိုယထှိလကရှောကှ၊ စိတပှါလကပှါ၊ အူလှိုကသှညှးလှိုကနှဲ့ စာနာထောကထှားကှောငှး၊ ကိုယခှငှှးစာကှောငှး၊ နားလညခှံစားမိကှောငှး မပှနိုငရှငှ၊ ကယဆှယရှေးနဲ့ အကူအညီ၊ အထောကအှပံ့တှေ ခကှခှငှှး လုပမှပေးနိုငရှငတှော့ အဲဒီအားသာခကှကှို ရမှာမဟုတဘှူး။ 

မှနမှာပှညမှှာတော့ သဘာဝဘေးအနတှရာယကှတှိုငှး တာဝနအှကှဆေုံးကတော့ ပှညသှူအခငှှးခငှှးပဲ။ ဆိုငကှလုနှး နာဂဈကာလကနေ ဒီနေ့အထိ ဘယဒှသမှော သဘာဝဘေးအနတှရာယသှင့သှင့ှ နိုငငှံတဈဝနှးက ပှညသှူတှဆေီက အကူအညီတှေ ခကှခှငှှးရောကသှှားတယှ။ အစိုးရနဲ့ တခှားတာဝနရှှိသူတှကေ နောကကှနှတတတှယှေ။ 

အခုနောကပှိုငှး အသိအမှတပှှုရမှာက အှနလှိုငှးလူမှုကှနရှကကှို အသုံးခပှှီး တဈတိုငှးတဈပှညလှုံးကို အသိပေးနတေဲ့ စီတီဇငဂှှာနယလှဈတှနေဲ့ တာဝနသှိ ပုဂဂှလိက သတငှးမီဒီယာတှပေါ။ ဒီလိုသဘာဝဘေးအနတှရာယှ သင့နှတောကို သကဆှိုငရှာ အစိုးရတာဝနရှှိသူတှေ အခှိနဆှှဲနလေို့မရအောငှ၊ မသိလိုကလှို့ပါ၊ မကှားလိုကလှို့ပါလို့ ဆငခှှပေေးလို့မရအောငှ၊ အခှိနဆှှဲ၊ နှောင့နှှေး၊ ဖင့နှှှဲနလေို့မရအောငှ အှနလှိုငှးပေါှ ခကှခှငှှးတငပှှီး အသိပေးနိုငခှဲ့ကှတယှ။

ဒါကို ခတှသဈေ မီဒီယာပါရာဒိုငှး အပှောငှးအလဲရဲ့ အသီးအပှင့တှဈခုလို့လညှး ပှောလို့ရတယှ။ အငတှာနကှ အှနလှိုငှးလူမှုကှနရှကကှ တံခါးပိတှ၊ အမှောငခှထှားခဲ့တဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးတဈခုကို တံခါးဖှင့ှ၊ အမှောငခှှငှး၊ အလငှးပေးနိုငခှဲ့တယှ။ အာဏာ၊ ငှေ၊ ရာထူးတှနေဲ့ဖိပှီး သတငှးအမှောငခှှ၊ မတရားလုပခှဲ့သမှှ အငတှာနကှ အှနလှိုငှးလူမှုကှနရှကကှိုသုံးပှီး တဈလောကလုံးကို အသိပေးဖှင့အှံပှီး မတရားမှုကို အနတှုရငဆှိုငလှာနိုငခှဲ့တယှ။ မတရားသဖှင့ှ အကပှကှိုငှ၊ ဖိနှိပှ၊ ဆုံးဖှတှ၊ ပှဈဒဏခှသှမှှကို မတရားကှောငှး အှနလှိုငှးလူမှုကှနရှကကှတဈဆင့ှ အမှားပှညသှူကို ဖှင့ခှအှသိပေးနိုငခှဲ့တယှ။ 

မရှကတှတတှဲ့သူတှကတေော့ ဗှိတိသှှကိုလိုနီခတှကေ၊ တဈပါတီအာဏာရှငခှတှကေ၊ စဈအာဏာရှငခှတှကေ အစိုးရကို အနတှုဆန့ကှငှလှိုသူတှေ၊ အတိုကအှခံပါတီတှေ၊ နိုငငှံသားပှညသှူတှကေို မတရားဖိနှိပှ အုပခှှုပဖှို့ ရေးဆှဲပှဋဌှာနှးခဲ့တဲ့ ခတှနေောကကှပှှီး တဈဖကသှတဆှနလှှနှးတဲ့ ဥပဒဆေိုးတှကေို ကိုယ့အှာဏာ၊ ရာထူးတညမှှဲရေး၊ လာဘလှာဘရရေး အတှကှ ဒီနေ့အထိ မှိနမှှိနရှှကရှှကှ ကိုငသှုံးနကှတယှေ။

ဒါတှကေို အတိတကှာလတှတေုနှးကတော့ လူမသိ၊ သူမသိ အတိဒုကခှရောကခှဲ့၊ နဈနာခဲ့၊ ဘဝပကှခှဲ့ကှရပမယှေ့ ဒီနေ့ခတှမှောတော့ လူတိုငှးက မိုဘိုငှးလဖှုနှးတဈလုံးရှိရုံနဲ့ ကိုယ့ရှဲ့နဈနာမှုတှကေို အမှားသိအောငှ၊ ရှကတှတသှူတှေ သိအောငှ အသံကယှကှယှှ ထုတပှှောခှင့ရှလာပှီ။ ရှကတှတသှူတှေ အားလုံးရဲ့ အကူအညီ၊ အထောကအှပံ့ အားပေးမှုနဲ့ ထိုကသှင့သှလောကှ နဈနာမှုတှေ လှော့သင့သှလောကှ လှော့လာပှီ။ 

မှနမှာလူ့အဖှဲ့အစညှးမှာ ဒါကို ဒီနေ့အထိ လစှလှှူရှုနတေဲ့ မရှကတှတသှူတှေ ရှိနသေေးတယှ။ မရှကတှတသှူတှမှော သူတို့ရဲ့ အရှကတှရားကို မမှငနှိုငအှောငှ အာဏာ၊ စညှးစိမနှဲ့ လုပခှဲ့ပှီးတဲ့ အကုသိုလဒှုစရိုကတှှကေ ပိတဖှုံးနတယှေ။ အရှကတှရားမရှိတဲ့သူမှာ အကှောကတှရားလညှးမရှိဘူး။ အဲဒီအတှကှ မကောငှးမှု ဒုစရိုုကတှှကေို ရှကရှမှနှး၊ ကှောကရှမှနှးမသိဘဲ ကှူးလှနနှမေိကှတယှ။ 

ဒီနေ့လို ဟငှးလငှးပှင့လှာတဲ့ခတှကှေီးမှာ အငတှာနကမှီဒီယာက မကောငှးမှုဟူသမှှ ဆိတကှှယရှာမရှိဆိုတဲ့ လောကနိယာမတရားက တကယမှှနကှှောငှး လကတှှေ့ကကှ ပှပေးနတယှေ။ အငတှာနကမှီဒီယာကို အကှိုးရှိရှိ သုံးတတရှငှ အရှကတှရား၊ အကှောကတှရားရှိတဲ့ မငှဂှလာတရားတောနှဲ့ညီတဲ့ လူ့ဘောငလှောကဖှဈအောငှ ပံ့ပိုးပေးနိုငတှယဆှိုတာ ပှောလိုရငှးပါ။ ရှကတှတသှူတှေ ဖှဈပါစေ။

အယဒှီတာ (၂၈-၇-၂၀၁၈)