News

POST TYPE

EDITORIAL

တန္ဖိုးကိစၥ (Daily, Vol-6/No-86)
19-Jul-2018

ျမန္မာေရွးလူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာပညာရွိမ်ား ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ယင္းမွာ “စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဖိုး”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကို ယင္းလူပုဂၢိဳလ္ စည္းကမ္းမည္မွ်ရွိသနည္း ဆိုသည့္အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္သည့္သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

စည္းဆိုသည္မွာ အရာဝတၳဳတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြဲျပားေစရန္ ပိုင္းျခားေပးထားသည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းဟု တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ၿပီး ကမ္းဆိုသည္မွာ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို အနားသတ္မ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းသို႔ သီးျခား အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခု ရွိေသာ္လည္း အနက္သေဘာခ်င္း မ်ားစြာ မကြာျခားလွသည့္ စကားလံုးႏွစ္ခု ေပါင္းထားေသာစည္းကမ္းမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔အတြက္မူ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဟု ေယဘုယ် ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏တန္ဖိုးကို စည္းကမ္းရွိမႈ အတိုင္းအတာျဖင့္ ယတိျပတ္သတ္မွတ္၍မရေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္၊ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ စည္းကမ္းရွိၾကသည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က် ဆင္းရဲေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ စည္းကမ္းပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့ရဲနိမ့္က်ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ သာမန္ မိသားစုတစ္စု၊ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေျပာရပါက မည္သူမဆို၊ နိုင္ငံသားမွန္သမွ် ေလးစားလိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဥပေဒဟုဆိုပါက ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔က ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရပါက ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တန္ဖိုးျမင့္ျခင္း၊ နိမ့္ျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ တရား႐ံုး အဆင့္ဆင့္တို႔၏ တရားမွ်တမႈ၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီအပ္စပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ မတရားမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ အတိုင္းအတာအေပၚ မူတည္ကာ ထိုႏိုင္ငံမ်ား မည္သည့္အဆင့္တြင္ရွိသည္၊ မည္မွ်တန္ဖိုးရွိသည္ဆိုျခင္းကို အၾကမ္းဖ်င္း အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း ဥပေဒမ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားစသည့္ ဥပေဒအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းရွိသူမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက မည္မွ် ယံုၾကည္ေလးစားသနည္း ဆိုေသာအခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တန္ဖိုးကို အလြယ္တကူ သိႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအဝန္းအဝိုင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးက်ေနသည္ဟုလည္း ယတိျပတ္ေျပာ၍မရဘဲ ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ အျခားေသာ အေျခအေန မ်ားစြာလည္း ရွိေနေပသည္။ အမ်ားသိထားသည့္ ယထာဘူတ အက်ဆံုးအခ်က္မွာ က်င့္သံုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အသြင္သဏၭာန္က အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပံုစံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္၏ ဉာဏ္ပညာ၊ အေျမာ္အျမင္၊ စိတ္ထား၊ ခံယူခ်က္တို႔အေပၚ မူတည္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား တန္ဖိုးတက္ျခင္း တန္ဖိုးက်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္ျပန္ေသးသည္။

ေျပာရလွ်င္ “လူ”ဟုေခၚသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ ဦးစားေပး၍ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပံုစံႏွင့္ “မူ”ဟုေခၚေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ဆီေလ်ာ္၊ မွ်တ၊ ေခတ္မီ၊ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တန္ဖိုးမ်ား တက္ျခင္း၊ က်ျခင္း၊ ျမင့္မားျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္းတို႔ ျဖစ္ရေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၇-၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၆-၃-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)