News

POST TYPE

EDITORIAL

လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာ (Daily, Vol-6/No-85)
18-Jul-2018

ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရွးပညာရွိမ်ားက လူ႔ေလာကတြင္ရွိတတ္ေသာ၊ ႀကံဳတတ္ေသာ လက္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ သင္ခန္းစာထုတ္ မိန္႔ဆိုထားခဲ့ေသာ ဆို႐ိုးစကားမ်ားအနက္ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ”ဆိုသည့္စကားကို အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေပမည္။

ေျပာခ်င္သည့္အနက္မွာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တတ္သူမ်ားက အေျပာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ၿပီး အလုပ္ကို အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူမ်ားမွာမူ စကားမ်ားမ်ား မေျပာဘဲ အလုပ္ကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ေလ့ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ သာမန္မိသားစုငယ္ေလးတစ္ခု၊ ရပ္ကြက္သာေရး၊ နာေရးအသင္းမွသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအထိ အေျပာမ်ားသူထက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ပို၍လိုအပ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ မၾကာေသးခင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုၾကည့္လွ်င္ အလုပ္ေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈထက္ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ေရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီအတြက္ပါ သိကၡာက်၊ အရွက္ရေစခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယခင္က အာဏာရွင္ႏွင့္ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းထက္ တပည့္တပန္းကို ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသည့္အေနႏွင့္ တာဝန္ေပးခန္႔ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မနီးစပ္ေသာ အမိန္႔ေပး၊ အမိန္႔ခံစနစ္ျဖင့္သာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလ့က်င့္၊ သင္ၾကား၊ ယဥ္ပါးလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္၊ မဆီမေလ်ာ္၊ မေထာ္မနမ္း စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုမႈကို သေဘာမတူလင့္ကစား နားလည္ေပးႏိုင္ေပသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီနည္းက် သြယ္ဝိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္သားအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳရႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု တြက္ဆထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အေျပာအဆိုမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္း မကြဲမျပား ေဒြးေရာယွက္တင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မကြဲမျပား ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက မုန္းတီးရြံရွာ၊ မၾကည္ျဖဴသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မဆင္မျခင္မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အေၾကာင္း နားမလည္ဘဲ လူပံုအလယ္တြင္ေျပာသည့္ အလြဲအေခ်ာ္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္မသိဘဲ အျငင္းပြားဖြယ္ အလွဴေငြ လက္ခံမႈမ်ား စသည္တို႔က ျပည္သူအမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ မိမိပါတီ၊ မိမိတို႔ေထာက္ခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ေဒသ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အရာရာကို ျဖည့္ေတြးေထာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ကို အားေပးခ်စ္ခင္ျခင္းထက္ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္း အရည္အခ်င္းျမင့္မားေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း လူအမ်ားစု သတိမျပဳမိတတ္ၾကေပ။

တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္တတ္ေသာ အားနည္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္း၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ား၊ မေလ်ာ္အခြင့္အေရး အပိုယူမႈမ်ား သာမန္အဆင့္မကေတာ့ဘဲ မၾကာခဏ ျဖစ္လာေသာ အေျခအေန၊ သိသာထင္ရွား၊ လူေျပာမ်ားလာေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳလာေသာ္ျငား ဆန္ရင္းနာနာဖြပ္ျပရမည့္အစား ဘက္လိုက္၊ သက္ညႇာမႈတို႔ ရွိလာျခင္းသည္ မိမိလူႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို ကာကြယ္သည့္သေဘာထက္ ဖ်က္ဆီးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ သတိမျပဳေသးပံုမရေပ။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ အတန္းပညာႏွင့္ မသက္ဆိုင္လွေသာ ဉာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ အလွမ္းေဝးလွသည့္ အဆင့္အတန္းနိမ့္နိမ့္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား မၾကာခဏထြက္ေပၚေနၿပီး စိတ္ကူးတည့္ရာ လုပ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံု ထည့္သြင္းမစဥ္းစား၊ ႀကိဳတင္ သုေတသနမျပဳ၊ စစ္တမ္းမေကာက္၊ စနစ္မက်၊ ေနာက္ၿမႇီးမသိမ္းေသာ စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမႈႀကီးစြာ က်ဆင္းေနသူအခ်ိဳ႕ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာခြင့္၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင့္ေပးထားျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္သာမက ကိုယ္စားျပဳေနေသာ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုးႏွင့္ ပါတီ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္း၊ လူႀကိဳက္မ်ား ေထာက္ခံမႈတို႔ကို ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစသည့္အတြက္ သတိျပဳ အေလးထားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၇-၂၀၁၈)