News

POST TYPE

EDITORIAL

လူမွန္ေနရာမွန္ (Daily, Vol.6/No.84)
17-Jul-2018

မည္သည့္ နယ္ပယ္က႑တြင္မဆို လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ သင့္ေတာ္၊ လိုက္ဖက္သူ၊ အပ္စပ္ဆီေလ်ာ္သူကို တာဝန္ေပးရသည္ ဆိုျခင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္၏ အေျခခံသေဘာတရား ျဖစ္သည္။

သင့္ေတာ္လိုက္ဖက္သူ၊ အပ္စပ္ဆီေလ်ာ္သူဟု ဆိုရာတြင္ နယ္ပယ္အလိုက္ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္သူ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳ ကြၽမ္းက်င္သူ အဆင့္အမ်ိဳးအထိ မဆိုလိုေသာ္ျငား တာဝန္ေပးအပ္မည့္ က႑၊ နယ္ပယ္ကို အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အေျခခံက်က်၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္တကြ သိရွိနားလည္ထားသူ ျဖစ္ရန္ လိုေပသည္။

သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ အေျခခံ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ လူမွန္ေနရာမွန္မ်ား ခန္႔ထားတာဝန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း ပို၍အားေကာင္းသန္မာ ေစႏိုင္သည္။

သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ အိမ္နိမ့္စံဘဝ သို႔မဟုတ္ အဖိအႏွိပ္ခံဘဝတြင္ ေဆးေပးမီးယူလုပ္ခဲ့သူ၊ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႔၊ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အနီးကပ္ ရွိခဲ့ဖူးသူမ်ားကို မိမိအာဏာရလာခ်ိန္တြင္ ခ်ီးေျမႇာက္သည ့္အေနႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ား မအပ္စပ္၊ မဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိခဲ့ဘဲ ျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

မိမိနိမ့္ပါးခ်ိန္တြင္ အကူအညီေပးခဲ့သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္အနာခံခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနေစကာမူ ၎တို႔ထံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္၊ က႑ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ေသာ အရည္အခ်င္း မရွိပါက ၎တို႔ကို ထိုနယ္ပယ္အတြက္ တာဝန္မေပးဘဲ အျခားနည္းျဖင့္သာ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ိဳးဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုခ်င္းအတြက္ သာမက ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဆင့္အတန္းရွိရွိ ဆက္ဆံရပ္တည္ႏိုင္ေရးအထိ တာဝန္ႀကီးလွေသာေၾကာင့္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္မ်ား ခန္႔ထားတာဝန္ေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အတြက္အခ်က္ ကြၽမ္းက်င္သူကို ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး တာဝန္ခံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဘာဂေဗဒ တတ္ေျမာက္သူကို ၿမိဳ႕ျပစည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ေဆးပညာ တတ္ကြၽမ္းသူကို လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး တာဝန္ခံ၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အျဖစ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားခဲ့သူကို ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အထူးအေရးႀကီးေသာ ရာထူးေနရာတြင္ တာဝန္ေပးထားျခင္းမ်ိဳးမွာမူ လူမွန္ေနရာမွန္ဟု မေခၚဆိုထိုက္ေပ။

အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ေခါက္႐ိုးက်ိဳးကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အထက္ဖားေအာက္ဖိ၊ အလိမ္အညာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ရာထူးထက္ ဌာနႏၲရကို မွီခိုမႈမ်ား အထူးမ်ားျပားကာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္လြန္းေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ားျဖင့္ မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ထိပ္ပိုင္းအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လြဲေခ်ာ္ညံ့ဖ်င္းေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လမ္းလြဲပို႔ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနေပသည္။

အထူးသျဖင့္ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ အစစ အရာရာ ယိုယြင္းယိုင္နဲ႔ေနေသာ ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အထူးအားထည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ ကိုယ့္လူ၊ သူ႔လူ ခြဲျခားကာ မိမိေျပာသမွ် ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံမည့္ သူမ်ားထက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ ေပးႏိုင္မွသာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပအႀကံျပဳလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၇- ၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၁-၂-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)