News

POST TYPE

EDITORIAL

အံု႔ပုန္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စ႐ိုက္သေဘာ (Daily, Vol-6/No-80)
12-Jul-2018

လူသားတို႔၏ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည့္အျပင္ တစ္ေန႔တျခား ဟင္းလင္းပြင့္လာေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ ဖံုးကြယ္ထား၍ မရေတာ့ေပ။

အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ပါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိသာ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန ေဖာ္ထုတ္ၾကရစၿမဲ သို႔မဟုတ္ တူးဆြ၊ ေဖာ္ထုတ္ခံရစၿမဲျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ႀကံဳေတြ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသမွ် အေရးကိစၥ ႀကီးငယ္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္တန္လာသည္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာၾကျခင္းကို ကမၻာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ အတိတ္ကာလမ်ားထက္ ကမၻာႀကီးက ပို၍ ပြင့္လင္း၊ လြတ္လပ္လာသည့္အျပင္ ကမၻာ့ေနရာ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ ေနေသာ အေကာင္း၊ အဆိုးကိစၥ ႀကီးငယ္မွန္သမွ်အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အမ်ားျပည္သူ သိရွိခြင့္ရလာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တံခါးပိတ္ေနလာခဲ့ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အေနႏွင့္မူ သတင္းကို လိုသည့္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာဟုထင္ေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အသိေပးျခင္း၊ မိမိတို႔အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည္ဟု ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိမ္ခ်န္ထားျခင္းစသည့္ အေလ့အထမ်ဳိး ရွိတတ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအေလ့အထသည္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာထက္ အႏုတ္လကၡဏာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ သတိမျပဳမိတတ္ၾကေပ။

ထိုအေလ့အထေၾကာင့္ အံု႔ပုန္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ အသားက်လာခဲ့ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥ၊ အေရးအရာမ်ိဳးမဆို လူသိရွင္ၾကား တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရဲေသာ အေလ့အထႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာသြားေတာ့သည္။

အံု႔ပုန္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အဝန္းအဝိုင္း ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ လူသားမွန္သမွ် ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ မေက်နပ္မႈ၊ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္မႈ၊ အလိုမက်မႈ စသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို မ်ိဳသိပ္၊ ေအာင့္အည္း၊ ႀကိတ္မွိတ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ 

ပံုမွန္ ဖြင့္ထုတ္၊ ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္မရသည့္ ထိုသို႔ေသာ အံု႔ပုန္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ိဳးသည္ အခါအခြင့္ သင့္လာေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ စိတ္ကို လႊတ္ေပးကာ အလြန္အက်ဴး ေပါက္ကြဲထြက္သြားတတ္သည္။ 

တာဖို႔ထားေသာ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္ကို ဖြင့္ထုတ္လိုက္သကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ စီးထြက္လာတတ္ေသာ ေရသည္ ၎ေရွ႕တြင္ရွိေသာ အရာမွန္သမွ်ကို အင္အားႀကီးစြာ တိုက္ဖ်က္ဝါးမ်ိဳ ေက်ာ္ျဖတ္သြားသည္။ အံု႔ပုန္းစိတ္ ခံစားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေပးသည့္အခါတြင္လည္း ဝုန္းဒိုင္းက်ဲ ထြက္သြားတတ္သည္။

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္နီးပါး အိမ္တြင္းေအာင္း၊ အံု႔ပုန္း လူသားတစ္ဦး၊ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္အတြင္း ေလွာင္ထားေသာ ေရႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အဝန္းအဝိုင္း၊ အသိုက္အၿမံဳ၊ အင္အားစုမ်ား အသီးသီးသည္လည္း ထို႔အတူပင္။ 

တစ္ေလွ်ာက္လံုး မ်ိဳသိပ္၊ ေအာင့္အည္းလာေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ မိမိကို စက္႐ုပ္သဖြယ္ ေစခိုင္း အမိန္႔ေပးလာခဲ့ျခင္းမ်ားကို အခါအခြင့္သင့္သည့္ ေနရာတြင္ ဖြင့္ထုတ္ၾကသည့္အခါ အလြန္အကၽြံမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားေတာ့သည္။

ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳမိပါက ယေန႔ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေပါက္ကြဲေနျခင္းမ်ား၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္မႈမ်ား၊ အၿမဲလိုလို ဘံုရန္သူရွာ အျပစ္ဖို႔ေနျခင္းမ်ား၊ ဘံုရန္သူရွာမရပါက အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္ေနျခင္းမ်ားကို ကုစားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၂-၇-၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၁၁-၂-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)