News

POST TYPE

EDITORIAL

အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ (Daily, Vol-6/No-78)
10-Jul-2018

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိေနၾကသူမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားစုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္၊ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္က႑အတြက္၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုႏွင့္ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားထက္ အေရးမပါေသာ သာမည ကိစၥမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသေလာဟု ဆန္းစစ္သံုးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာရလာေသာ ပါတီတို႔အေနႏွင့္လည္း အာဏာရလာသည့္အခါ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲေသာ အာဏာရွင္ အေငြ႔အသက္ မကင္းသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္သာ အရာအားလံုးကို ခ်ဥ္းကပ္၊ ပံုေဖာ္၊ လက္ေတြ႔ စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းက အမ်ားဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္းေလာဟု ေဝဖန္စရာျဖစ္လာသည္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အဓိက တာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းကဲ့သို႔ အဓိက တာဝန္မ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အေရးမႀကီးေသာ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္သာ ၿပီးျပတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ပင္ မသင့္ဘဲ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵအတိုင္းသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ အေသးအဖြဲကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္ကမ်ားေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားထက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အခမ္းအနားအခ်ိဳ႕ကို ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္း၊ စည္ပင္သာယာ အလုပ္မ်ား ဝင္လုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ကုမၸဏီေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာႀကံဳပါက ယခင္အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား သံုးခဲ့သည့္ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနျခင္း၊ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔ လိုက္သကဲ့သိုု႔ အဖ်ားအနား ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းျဖစ္ေနျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကဲေနျခင္းစသည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုစံေဟာင္းအတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္။

စည္ပင္သာယာဥပေဒ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ မ်ားစြာ ခက္ခဲနက္နဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ပင္ ၿပီးျပတ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အပါအဝင္ စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခြင့္ရွိေနလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဗဟိုက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထား တာဝန္ေပးေသာ အာဏာရွင္နည္းလမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနျခင္းမွာ နားမလည္ႏိုင္စရာျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခန္႔ထားခဲ့ေသာ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္မ်ားကိုသာ လက္ညႇိဳးထိုး အေၾကာင္းျပ၍ မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လူမွန္ ေနရာမွန္ မျဖစ္မႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း နည္းပါးမႈ၊ အေသးအဖြဲ ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ အင္အား ျဖဳန္းတီးေနမႈကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေနျခင္းက အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ေဝဖန္စရာ ျဖစ္လာသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ေပၚလာေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးကာ ပိုႀကီးေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သြားေစရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပံုေဖာ္၊ ေဘးတီး၊ ေခ်ာက္တြန္း၊ ေသြးထိုး၊ လံႈ႕ေဆာ္သူမ်ား အႀကိဳက္ျဖစ္ေစမည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး ပံုစံေဟာင္းနည္းလမ္းမ်ား ဆက္လက္ သံုးစြဲေနျခင္းမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ပို၍ အထင္လြဲလာေစႏိုင္သည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ပါးသူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေႏွာင့္အယွက္၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ကာ က်န္ရွိေသာ သက္တမ္းတြင္ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ သက္တမ္းအသစ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၇-၂၀၁၈)