News

POST TYPE

EDITORIAL

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (Daily,Vol-6/No-74)
05-Jul-2018

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕ ရပ္နားသြားျခင္းမွာ မီဒီယာေလာကအတြက္ သတင္းဆိုးျဖစ္ၿပီး စာဖတ္ပရိသတ္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေကာင္းသည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

အြန္လိုင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း၊ လူအမ်ားစု၏ မီဒီယာစားသံုးမႈ ဓေလ့အသြင္ေျပာင္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္အဝန္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္း၊ ပိတ္သိမ္းေနသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုနည္းတူစြာ ရင္ဆိုင္လာရျခင္းျဖစ္ေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မတူျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္သတ္ ဝါဒျဖန္႔ေသာ မီဒီယာမ်ိဳးႏွင့္သာ ယဥ္ပါးလာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ယခုထက္ပို၍ ရွည္ၾကာတည္တံ့ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္၊ ယင္းက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးေသာ သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား သူ႔သဘာဝအရ ရပ္နားသြားျခင္းဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ သေဘာထားကလည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတံု႔ဆိုင္း ေလးကန္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္အား က်ဆင္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဝင္ေငြႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊ အခြန္အခမ်ားစြာ ထမ္းပိုးထားရျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ မရွိျခင္းတို႔ကလည္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ အျခားနယ္ပယ္မွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း အားလံုးနီးပါး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေနၾကရသည္။

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ တင္ျပပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနၾကသူမ်ား တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အေမွာင္ဖံုးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တတ္စြမ္းသမွ် အလင္းေရာင္ ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးမႈ မရွိလွ်င္ ယခု အေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိလာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ အဓိကက်ေသာ ေရခံေျမခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအေနႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုဂ႐ုမထားဘဲ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းေနျခင္းကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိႏိုင္လွ်င္ပင္၊ သီအိုရီအရ ေဈးကြက္တြင္ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ ေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္လွ်င္ပင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားကို ဖိစီးႏွိပ္စက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ အခြန္အခမ်ား ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၇-၂၀၁၈)