News

POST TYPE

EDITORIAL

လိုင္စင္မဲ့ကား တားျမစ္မိန္႔ ျပည္ထဲေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလာ (Daily, Vol-6/No-66)
26-Jun-2018

လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာကားမ်ားကို တားျမစ္လိုက္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားဟုဆိုသည္ႏွင့္ ဥပေဒအရ မူလကပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် အသံုးျပဳခြင့္ျပဳစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ အားလံုးနီးပါး ေဈးသက္သာေသာ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေနျခင္းမွာ မူလကပင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္ျပဳထားသကဲသို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ရာမွ ႐ုတ္ျခည္းဆိုသလို တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းမွာ နားလည္ရခက္သြားေစခဲ့သည္။ ပိုနားလည္ရခက္ေစသည္မွာ အဆိုပါအမိန္႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ျခင္း (ဝါ) ယင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းကသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ၏ မူလသဘာဝသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ျခြင္းခ်က္မရွိ မည္သူ႔ကိုမဆို၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို တစ္သမတ္တည္းရွိကာ သက္ေရာက္မႈရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒကို သိသိသာသာတစ္မ်ိဳး၊ မသိမသာ တစ္မ်ဳိး ေက်ာ္လြန္၊ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား နယ္ပယ္တိုင္းတြင္ရွိေနသည္။

ဤေနရာတြင္ ကားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေျပာရလွ်င္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ိဳးတြင္ပင္ မိမိဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံ တပ္ထားေသာ နံပါတ္ျပားမ်ား တပ္စီးေနေသာ ကားမ်ား၊ နံပါတ္ျပားမပါဘဲ ေမာင္းႏွင္ေနေသာကားမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္းကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုမၸဏီ၊ ကိုယ္ပိုင္၊ အငွားယာဥ္ငယ္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား စနစ္တက် စည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ ထိန္းကြပ္၊ ႏွိမ္နင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိေပ။

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆး၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမွတစ္ပါး အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တ႐ုတ္နံပါတ္၊ ထိုင္းနံပါတ္ျဖင့္ စီးနင္းေနေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္းမွာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈက လိုလွ်င္လိုသလို၊ မလိုလွ်င္ မလိုသလို ကြက္က်ားမိုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

စီးပြားေရးအရ အသံုးျပဳေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ နာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အခမဲ့ ကူညီေပးေနေသာ လူမႈေရးအသင္းမွ ကားမ်ားကိုသာ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေရးယူရန္ အမိန္႔ထုတ္ျခင္းမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ ဥပေဒစိုးမိုးမႈက အညီအမွ် ျဖစ္၊ မျဖစ္ စဥ္းစားသင့္လွသည္။

မူလကပင္ လိုင္စင္မဲ့ သံုးခြင့္မျပဳဘဲ လိုင္စင္ရရွိရန္ ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့နီးပါးႏႈန္းထားျဖင့္ လိုင္စင္ရရွိေစရန္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေသာ္ျငား လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီးမွ တစ္ေရးႏိုးမွ ထဖမ္းသည့္ ပံုစံျဖစ္ေနျခင္းမွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမွ ဟုတ္ပါ၏ေလာဟု သံသယျဖင့္ ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ထိုသံသယကို ပိုႀကီးသြားေစသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ေသာ က. ည. န ေခၚ ကုန္းလမ္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနကသာ အထက္ပါ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ရမည့္အစား ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ထိုကားမ်ား တားျမစ္ခြင့္ လႊဲအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရႏွစ္ခု ရွိေနသေလာဟု သံသယပြားစရာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျခရာ၊ လက္ရာမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးပြားလာေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္ထဲေရးသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါက အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ မ်ားစြာ အကုသိုလ္ႀကီးေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၆-၂၀၁၈)