News

POST TYPE

EDITORIAL

ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ (Daily, Vol-6/No-65)
25-Jun-2018

လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရျခင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္သည့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အခ်စ္ႏွင့္ အမုန္း ေပါင္း႐ံုးကာ တစ္ခဲတစ္နက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါ ျပည္သူႏွင့္အတူ ဆိုေသာစကားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း၊ တစ္သားတည္း၊ အတူတကြရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အစိုးရမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တူညီေသာ္ျငား သေဘာ သဘာဝႏွင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားတြင္မူ ကြာျခားခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္မရရွိမီ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရွိေနစဥ္က ေတြးေခၚ စဥ္းစားပံု၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံု၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုတို႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိကာ အာဏာရရွိၿပီးေနာက္ အစိုးရျဖစ္သြားသည့္အခါ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည့္ သဘာဝရွိသည္။

NLD အစိုးရသည္လည္း အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘဝက ေဆာင္ပုဒ္မ်ား၊ ေတြးေခၚ၊ ႐ႈျမင္၊ သံုးသပ္၊ ဆင္ျခင္မႈမ်ား၊ ရပ္တည္၊ ရည္မွန္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရျဖစ္သြားသည့္အခါ မည္မွ်ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သာမက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားလည္း ေကာင္းစြာ ရိပ္စားမိၾကသည္။

အာဏာရွင္စနစ္က ေမြးဖြားေပးလိုက္သာ အခြင့္ထူးခံပါတီႏွင့္ အာဏာ ဗဟိုျပဳ စဥ္းစား၊ ေတြးေခၚ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မ်ားစြာ ရြံမုန္း၊ စက္ဆုပ္ေနေသာ ျပည္သူလူထုထံတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အေပၚတြင္ မ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ အေရြးေကာက္ခံအစိုးရထံတြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ယခင္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးစဥ္းစားပံု၊ ႐ႈျမင္၊ သံုးသပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပံုမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ခြဲထြက္ျပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာခြဲေဝမႈတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း ယုတ္စြအဆံုး ပါတီတြင္းေရးရာကိစၥမ်ားအထိပါ ပါတီ၏အမည္နာမႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုခံလာရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆန္ဆန္ ေျပာဆို၊ ဆံုးျဖတ္၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈဆန္ဆန္ အလြန္အကၽြံ ခ်ီးပေျမႇာက္ပင့္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အမ်ားျပည္သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဝ၀ါးသြားေစခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ဆႏၵေစာလြန္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးလြန္းေနျခင္းေလာ၊ NLD အစိုးရကိုယ္၌က စဥ္းစားေတြးေခၚပံု ေျပာင္း သြားျခင္းေလာ၊ အရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေန၍ေပေလာ၊ အခန္႔ထားခံအမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္ေနျခင္းေလာ ေဝခြဲရခက္စရာမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ အေရးမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ တမင္ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းတြင္ပါ ေျပာစရာ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ ( ၂၅ - ၆-၂၀၁၈)