News

POST TYPE

EDITORIAL

အရည္အခ်င္းကိစၥ (Daily, Vol-6/No-64)
24-Jun-2018

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္ အရည္အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကို ဦးတည္သည့္သေဘာ ေတြ႔ရသည္။

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ နယ္ပယ္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑တို႔တြင္ ရွိေနေသာ အင္အား၊ အေျခပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုအတိုင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေလး တစ္ခုခ်င္းစီကို ၾကည့္လွ်င္လည္း အရည္အခ်င္းရွိသူ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ သာမန္အဆင့္၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ႏွင့္ ရြက္ၾကမ္းေရက်ိဳ အဆင့္မ်ိဳးသာ ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီ ေပါင္း႐ံုးထားသည့္ အစုအဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ အရည္အခ်င္း နည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုဟု သေဘာသက္ေရာက္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလားအလာရွိသူ၊ ေလ့က်င့္ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္လွ်င္ ထက္ျမက္ထူးခၽြန္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသူ လူငယ္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ အစမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္၊ လူေတာ္၊ လူခၽြန္မ်ားကို ေနရာမေပးဘဲ ေခ်ာင္ထိုး၊ အသံုးမခ်ဘဲ နီးစပ္သူကိုသာ ေနရာေပးတတ္သည့္ သား၊ တူ၊ ညီ ေကာင္းစားေရးဝါဒ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးလာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားေအာက္တြင္ ေနာက္ေကာက္က်ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု အရည္အခ်င္း ျမင့္မားလာေစရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအခ်ိဳ႕အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား၏ မူဝါဒအျပင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဓေလ့စ႐ိုက္ဆိုးမ်ားကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဓေလ့စ႐ိုက္တို႔သည္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ပညာေရး မူဝါဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းတို႔အေပၚ အေလးထားမႈတို႔ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။

မ်ားစြာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အဆိုးရြားဆံုး စ႐ိုက္သဘာဝမွာ မိမိထက္သာ မနာလိုျခင္းသို႔မဟုတ္ မိမိထက္ အရည္အခ်င္း သာလြန္သူ၊ ေတာ္၍၊ ထူးခၽြန္၍ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားျခင္း ခံရသူအေပၚ၊ မိမိထက္ ပိုသာ၊ ျမင့္တက္သြားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေပၚ မုဒိတာစိတ္ နည္းပါးျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း၊ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သာေရးနာေရး အသင္းမ်ားအထိ အရည္အခ်င္းရွိသူထက္ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကိုသာ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးသည့္ စနစ္ဆိုးက လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ထိုစ႐ိုက္ဆိုးမ်ား ေမြးဖြားေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။

မနာလိုစိတ္ႏွင့္ မုဒိတာစိတ္ နည္းပါးလြန္းေသာ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါက တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေခ်ာက္တြန္း၊ ကုန္းေခ်ာ၊ ဆြဲခ်၊ အဆင္းဘီးတပ္ကာ သူ႔ထက္ ငါ ေနရာရေရး၊ အႀကီးအကဲ၏ မ်က္ႏွာအေပးခံရေရး၊ အႀကီးအကဲအႀကိဳက္၊ ဆရာအႀကိဳက္ အသံုးေတာ္ခံ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကိစၥမ်ားျဖင့္သာ လံုးခ်ာလိုက္ကာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္း၊ နယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက ေနာက္တန္းေရာက္သြားေတာ့သည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ အတိုင္အေတာမ်ားေသာ၊ အခိုအကပ္မ်ားေသာ၊ အပါးခို၊ ေရသာခို၊ အေခ်ာင္လိုက္၊ ျဖတ္လမ္းနည္းကိုသာ စိတ္ဝင္စားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္တို႔မွစ၍ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္၊ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ ေပးသည့္စနစ္ လက္ေတြ႔ စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ ကုစားျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၄-၆-၂၀၁၈)