News

POST TYPE

EDITORIAL

တန္ဖိုးဟူသည္ (Daily,Vol-5/No-60)
19-Jun-2018

အရာဝတၳဳ ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာ အဆံုးအမတရားျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ အသံုးတည့္မႈ၊ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ေလာကလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မႈတို႔အေပၚ မူတည္ကာ တန္ဖိုးအသီးသီး ရွိေန တတ္သည္။ 

ထိုသို႔ တန္ဖိုးအသီးသီးရွိေနေသာ အရာမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ ပကတိ တန္ဖိုးအတိုင္း ထားျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အျခားေသာ မြမ္းမံျခယ္သမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ယင္းအရာကို ပို၍ တန္ဖိုးထားျခင္းမည္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း လက္ရာမြန္၊ အေဆာက္အအံု၊ ႐ုပ္တုမ်ားကို ေဆးသုတ္ျခင္း၊ အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ အေရာင္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ မြမ္းမံျခယ္သမႈ မလုပ္ဘဲ မူလပကတိ အေသြးအေရာင္၊ လက္ရာအတိုင္း မပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ မူလ လက္ရာရွင္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၏ ပကတိ တန္ဖိုးကို အေလးထား ေလးစားေၾကာင္း ျပသေလ့ ရွိသည္။

ဘာသာ၊ အယူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ထို႔အတူပင္။ ဗုဒၶ၏က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အစစ္အမွန္ ဓမၼ သို႔မဟုတ္ အဆံုးအမမ်ားသည္ မူလကပင္ သူ႔တန္ဖိုး အစစ္အမွန္ႏွင့္သူ ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ၎တို႔၏ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ၎တို႔ ပကတိတန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ လူပုဂၢိဳလ္သည္လည္းေကာင္း ႐ုပ္ခႏၶာ၊ အသြင္အျပင္ လကၡဏာေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာ တန္ဖိုးရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏ လက္ေတြ႔က်င့္စဥ္၊ ေလာကသစၥာတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဓမၼႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ေပးဆပ္၊ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္းကို ရရွိခဲ့သည္။

ေစတီပုထိုး၊ ႐ုပ္တုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဒၶါတရားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ျပညႊန္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေနာင္သက္တမ္း ၾကာသြားသည့္အခါ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည့္ ႐ုပ္ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ ဝိပႆနာတရားႏွင့္ ေဟာၾကား ခဲ့ေသာ အဆံုးအမမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံ၊ လိုက္နာျခင္း၊ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကို အတုယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဝေျပာေသာ၊ ေမတၲာတရားကို အေျခခံေသာ ေလာကလူ႔ေဘာင္အျဖစ္ လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္ျခင္းကသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ တန္ဖိုးထားျခင္းမည္ေပသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႐ုပ္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေရအတြက္ မ်ားစြာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ယင္းကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းကို တန္ဖိုး က်သြားေစတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရွားပါးျခင္းဆိုေသာ ဂုဏ္အဂၤါက ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေပါမ်ားစြာ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္လိုက္ပါက တန္ဖိုးက် သြားတတ္သည့္ သေဘာကို ဆိုလိုသည္။

တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၆-၂၀၁၈)
(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၇-၂-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)