News

POST TYPE

EDITORIAL

ေရေဘးသင့္ မြန္ျပည္နယ္ကို အေလးထား ကူညီပါ (Daily, Vol-6/No-59)
18-Jun-2018

ေရေဘးသင့္ေနျခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထပ္မံ၍ အသံက်ယ္က်ယ္ ထိုးလိုက္ေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္အတူ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေစမည့္ သစ္ထုတ္ယူမႈ နည္းစဥ္မ်ား မက်င့္သံုးျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္း၊ လိုသည္ထက္ပို၍ တစ္ေတာလံုး အေျပာင္းရွင္း အလြန္အကြၽံ ခုတ္ယူျခင္း၊ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ လံုးလံုးမွီခိုေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔ထက္စာလွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပိုႀကီးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ Global Warming ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ အတၱ၊ ေလာဘမ်ား ေလာင္ၿမိဳက္မႈေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵ ေလာဘမီးမ်ား ပူေလာင္ျပင္းျပလာျခင္းက အဓိက လက္သည္တရားခံျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Internal Warming အတြင္းအဇၩတၱမ်ား ပူေလာင္လာျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ သာမန္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားအျပင္ ထင္ရာစိုင္း၊ အတၱႀကီး အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ တစ္ေရးႏိုး အႀကံေပၚ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၏ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္အခါ အခ်ိန္မဆိုင္း ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္၊ ကူညီ၊ ေထာက္ပံ့ေရး ကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက်၊ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္၊ အခ်ိန္ယူ၊ ေလ့က်င့္၊ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႀကီးမားျပင္းထန္ ရက္စက္လွသည့္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ လူသိန္းခ်ီ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစကာ အျခား အျခားေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေခါင္းေလာင္းထိုးေနသည့္ ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွစ္တိုင္းနီးပါး ရွိေနလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္အထိ လံုေလာက္သည့္ အေလးထား စဥ္းစား၊ ျပင္ဆင္မႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းေနျခင္းမွာ နားမလည္ႏိုင္စရာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာခ်ိန္မ်ိဳးတြင္မွ ျပည္သူအမ်ားစုအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ေၾကာင္း အသည္းအသန္ ျပသရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔အတြက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရေဘးသင့္ေနျခင္းမွာ အသံုးခ်တတ္လွ်င္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း တစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

တံတားနာမည္ကဲ့သို႔ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးတစ္ခုကိုပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အထိ သယ္ေဆာင္သြားကာ မိမိတို႔ ေခါင္းေဆာင္ကို အသံုးေတာ္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ ခံခဲ့ရသည့္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီအေနႏွင့္ လက္ရွိ ေရေဘးသင့္အေျခအေနကို မူတည္ကာ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ား၊ အေလးထားမႈမ်ား ျပသကာ ယင္းအထင္အျမင္လြဲမႈကို ေခ်ဖ်က္ျပရန္ လိုေပသည္။

မိမိတို႔ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တည္း မတတ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ယင္းေဒသအေျခအေနမ်ားကို ျပသကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ရယူႏိုင္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါဘဲ လံုေလာက္ထိေရာက္ေသာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ မေပးႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆိုင္း၊ တံု႔ေႏွးျခင္း၊ ေလးေလးနက္နက္ ထားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေစမည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စီမံမႈ မရွိျခင္းတို႔ ရွိလာပါက အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟုမျမင္ဘဲ အာဏာရပါတီကို အာခံဆန္႔က်င္သည့္ေဒသကို တမင္လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု အျမင္ေစာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသတိေပးလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၆-၂၀၁၈)