News

POST TYPE

EDITORIAL

လူငယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ား မည္သူ႔အတြက္နည္း (Daily, Vol-6/No-58)
17-Jun-2018

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္လူငယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းကို မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ထံုးစံအတိုင္း စကားဝိုင္းအေပၚ အားေပးေထာက္ခံမႈ မ်ားျပားခဲ့သလို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ စကားဝိုင္းမ်ားႏွင့္မတူ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက လူငယ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုစကားေျပာျခင္း၊ လူငယ္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ျပဳျခင္းတို႔မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ယေန႔မွသာ လူငယ္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး ရလာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ား မရွိေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း အမ်ားစုျဖစ္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအဆင့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနေပသည္။

ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေလ့လာ၊ မစံုစမ္း၊ မသိရွိျခင္း၊ မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္၊ အေလးမထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမ်ိဳး ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေဒသအဆင့္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္တြင္ပင္ ေျဖရွင္းၿပီးစီးရမည့္ ေဒသျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခိုက္ အသိေပးတင္ျပခြင့္ ရရွိၾကျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ အသက္ ၇၃ႏွစ္ ရွိေနသူတစ္ဦး၏ အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ၊ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားစြာနားေထာင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ အေလးအနက္ထားမႈ၊ ခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မဆိုင္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေစမႈ၊ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္မႈတို႔မွာလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ ကနဦး က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ အျခား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္တစ္မ်ိဳး သြယ္ဝိုက္၍တစ္မ်ိဳး ဥပမာေပး၊ ၫႊန္းဆိုထည့္သြင္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့လင့္ကစား ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မပါဝင္ေတာ့သည့္အခ်က္မွာ ထူးျခားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေဒသခံမ်ား၏ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးကို ပရိသတ္ေရွ႕ ေခၚယူေျဖရွင္းရာတြင္ ေခၚဆိုသည့္ ပံုစံ၊ အသံုးအႏႈန္း၊ ေလသံတို႔မွာ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားကို မိမိကျပန္၍ သိကၡာခ်၊ အရွက္ရေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေပသည္။

တရားဝင္သေဘာအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္ အထိပ္ ရာထူးျဖစ္ေသာ္ျငား ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံဆိုေသာ ရာထူးေဖာ္ထုတ္ကာ အမ်ားအျမင္တြင္ သမၼတအထက္တြင္ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဘဝႏွင့္ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဝအၾကား ကြဲျပားစြာ ပိုင္းျခား က်င့္သံုးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္ဖြယ္ စြမ္းရည္မျပသႏိုင္ေသးျခင္းတို႔အေပၚတြင္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပး၊ အေလးထားသည့္သေဘာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးလိုသည့္သေဘာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေပးၾကမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို လႊဲေျပာင္းေပးရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဂုဏ္တင္ေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအားေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၆-၂၀၁၈)