News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘဏ္ေကာလာဟလ မည္သို႔ တံု႔ျပန္မည္နည္း (Daily,Vol-6/No-54)
13-Jun-2018

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီး ငါးခုႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ႀကီးႏွစ္ခု အေျခအေနမေကာင္းေၾကာင္း အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေကာလာဟလ သတင္းတက္သြားၿပီးေနာက္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ ယင္းကိစၥမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာက ျပန္လည္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ယင္းကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာပါက အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတစ္ခုခုမွ အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လူထုအတြင္း ေကာလာဟလ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးအက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းရာတြင္လည္း အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကိုသာ အားကိုးျခင္းေၾကာင့္ မရွင္းလင္းႏိုင္မီ ၾကားကာလအတြင္း ေကာလာဟလႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား သိကၡာက်နစ္နာျခင္း၊ နာမည္ဂုဏ္သတင္းထိခိုက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းျခင္းတို႔ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ေသာကကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏုတ္လကၡဏာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္မူ အဆိုပါ ေကာလာဟလသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းတံု႔ျပန္ခ်က္ မေတြ႔ရဘဲ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မည္သည့္အခါမွ် မမွားေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကသာ အစိုးရအေပၚ အေကာက္အယူလြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ နယ္ပယ္အလိုက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ စည္ပင္ဝေျပာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖရွင္းတံု႔ျပန္ခ်က္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ေနရာမ်ားစြာယူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာလာဟလမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ထြက္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အဆိုပါ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အျခားေသာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာတိုက္ဆိုင္ေနေလ့ရွိျခင္းမွာ အထူးသတိျပဳမိစရာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ိဳးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးစနစ္၊ ဘဏ္စနစ္၊ ယင္းစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ျပည္တြင္းလွည့္ပတ္ သံုးစြဲေငြေၾကးအပါအဝင္ ေငြေၾကးေလာကႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးအထိပါ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ စိုးရိမ္ေသာကႀကီးမႈႏွင့္အတူ ဒိုမီႏိုသီအိုရီသေဘာအရ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအုတ္ျမစ္ကိုပါ ယိုင္နဲ႔သြားႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။

ထိုမွ်အႏၲရာယ္ႀကီးလွေသာ ေကာလာဟလမ်ိဳး မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက လႊင့္သနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။ ယခင္ကမူ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လြန္းအားႀကီးေသာေၾကာင့္ မေကာင္းစိတ္အခံ ရွိသူအခ်ိဳ႕က ထိုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ိဳးျဖင့္ ေျခထိုးတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးကို မိမိသာ ဦးစြာသိရွိေၾကာင္း အမ်ားသိရွိေစရန္ ဝါႂကြားလိုစိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ ျဖန္႔ခ်ိေလ့ရွိတတ္သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ တည္ဆဲအစိုးရတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးလိုျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာလာဟလအေပၚမူတည္ကာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝ႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္အေပၚ ျပည္သူက အယံုအၾကည္နည္းသြားျခင္းျဖင့္ တစ္ဆက္တည္း အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ မ်ားလာေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္း စသည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ေကာလာဟလ ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ရွိရပ္တည္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္တို႔ကို စံုစမ္းေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေကာလာဟလ ျဖန္႔ခ်ိရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ခန္႔မွန္းရႏိုင္သည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ဝါဒမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ားသံုး၍ ေကာလာဟလမ်ာျဖန္႔ကာ ႏိုင္ငံကိုဆူပူမႈျဖစ္ေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းကိုမူ ျမန္မာျပည္သူလူထုက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရိပ္စားမိေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ိဳး အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္ရာ အစိုးရအေနႏွင့္ ယခုကိစၥကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစား၍ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ ( ၁၂ - ၆ -၂၀၁၈ )


  • VIA