News

POST TYPE

EDITORIAL

ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစလို (Daily, Vol-6/No-50)
07-Jun-2018

ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မည္မွ် အေျခအေန ဆိုးေနသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး မွ်တေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ေန႔တျခား ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာပါက ထိုႏိုင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္တို႔မည္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ား၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား၊ အႀကီးအကဲအႀကိဳက္ လက္ညႇိဳးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္း နိမ့္က်မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကို ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ေျပာင္းလဲမပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက နားလည္ထားၾကသည္။ ယေန႔ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ ေဝဖန္အႀကံျပဳေနၾကသူမ်ားကလည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လက္ဖ်စ္တစ္တီးအတြင္း ေတြ႔ျမင္လိုသူမ်ား မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ယခင္က မွားခဲ့ၿပီးေသာ အမွားမ်ား ထပ္ဆင့္မွားျခင္း၊ ယခင္က ကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ အမႈကိစၥမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျပန္က်ဴးလြန္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုမူ နားလည္ေပးရန္ ခက္ခဲေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကာလ တစ္ခုလံုး စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံလာခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ယေန႔အခ်ိန္အထိ အရာအားလံုးကို နားလည္ေတြး ေတြးေပးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒေက်ာ္လြန္ေနေသာ ကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနျခင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမွန္ကို ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ ရွိလာပါက ျပည္သူမ်ား၏ နားလည္မႈေရခ်ိန္ ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ေပသည္။

ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚတိုင္း တစ္ဖက္တည္းကို အမွန္၊ အမွား ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္စြပ္စြဲ၍ မရေပ။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ အားနည္းခ်က္၊ လြဲေခ်ာ္မႈရွိႏိုင္သလို ခိုင္မာမႈ၊ နည္းလမ္းက်မႈမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။ 

အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ျပႆနာတိုင္းကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္အကဲ မခတ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ အထိုင္တစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေန ေသာ အျမင္တစ္ခုတည္းမွၾကည့္၍ သံုးသပ္ အေျဖထုတ္ျခင္းထက္ အနည္းဆံုး အျခားတစ္ဖက္ေနရာမွ ဝင္ၾကည့္ရန္ အထူး လိုအပ္ေပသည္။

အထူးအားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ တစ္စံု၊ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို မျပဳျပင္ႏိုင္ဘဲ ျပႆနာတိုင္းကို ယခင္စနစ္ေဟာင္း၊ စဥ္းစားပံုအေဟာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအေဟာင္း၊ နည္းလမ္းအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းေနပါက ျပည္သူလူထု၏ နားလည္သည္းခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၆-၂၀၁၈)
(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၁-၁-၂၀၁၈ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)