News

POST TYPE

EDITORIAL

ငါးပိသည္ကိုယ္တိုင္ ေခြးေမာင္းပါ (Daily, Vol-6/No-49)
06-Jun-2018

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွပို႔လိုက္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေနသည့္ စခန္း ၃၇ ခုရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကယ္ရီေခၚ အခေၾကးေငြယူ၍ သယ္ေဆာင္ေပးသူႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ သံုးစြဲစရိတ္ရရွိရန္ မျဖစ္စေလာက္ ပမာဏ ေရာင္းခ်သူ အနည္းငယ္ခန္႔ကိုသာ ဖမ္းဆီးရမိၿပီး လက္ႀကီးသမား မူးယစ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔အတူမူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်၊ သံုးစြဲသူမ်ားကိုသာ အင္တိုက္အားတိုက္ ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ပင္ရင္းဌာနမ်ားကိုမူ အသားေပး ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စံုစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းတို႔ မည္သည့္အခါမွ် မရွိခဲ့ေပ။

ႏွစ္စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး တန္ခ်ိန္မ်ားစြာကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျပေနလင့္ကစား မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ၊ ေရာင္းခ်မႈက ေလ်ာ့သြားသည္မရွိဘဲ ႏွစ္စဥ္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ ပမာဏသာ ႏွစ္စဥ္ တိုးလာေနခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

ယခင္ကမူျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒၚလာေဈး အတက္အက်သည္ ဘိန္းထြက္ ရာသီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ေနေလ့ရွိၿပီး ယေန႔ကာလတြင္မူ ကြန္တိန္နာ အေသးစား အရြယ္အစားသာရွိသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုျဖင့္ ယာဘေခၚ မက္ဖက္အက္တမင္းေဆးျပား သန္းခ်ီထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေလာက္ေလာက္လားလား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိေသာ ျမန္မာေဈးကြက္ကို က်ားကန္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

မူးယစ္လက္ကားကုန္သည္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ားသည္ ေငြကိုေရလိုသံုးကာ ၎တို႔၏ ဩဇာအင္ပါယာကို ခ်ဲ႕ထြင္တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ၎တို႔ကိုဖမ္းမိရန္မွာ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘဲ မျဖစ္မေန အေရးအေၾကာင္း ေပၚလာပါက ၎တို႔ကိုယ္စား အစိတ္အပိုင္း၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုစီကို တာဝန္ယူ စီမံေနသူအခ်ိဳ႕ကိုသာ ထိုးေကၽြး အဖမ္းခံေလ့ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ခန္႔အတြင္း ႏိုင္ငံေရးမွလြဲ၍ အျခားကိစၥမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပိုင္လွ်င္ပိုင္သလို အဆီးအတားမရွိ စိတ္ႀကိဳက္ ထင္ရာလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ား၏ ဓနဥစၥာမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ ဩဇာလက္တံမ်ား ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ေလာက္သည္ အထိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာရာ အာဏာအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ပါ မကင္းရာ မကင္း ေၾကာင္းျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ႏွိမ္နင္းဖမ္းဆီး၍ မရႏိုင္ေလာက္သည့္အေျခအေန အထိဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္ဟူေသာ ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွသည္။ိ

ထိုအေျခအေနတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းကာကြယ္တားဆီးေရးကို ၎၏ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ပင္ အထူးျပဳ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္းေရး အထူးတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုထားျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မ်ားစြာ တက္ႂကြကာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အခ်ိန္မဆိုင္း ေပးေလ့ရွိသည့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ပင္လွ်င္ ယခုေနာက္ပိုင္း အသံတိတ္ေနျခင္းက သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းအင္အားကိုသာ အားကိုးရမည့္သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလံုးအရင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္အခါမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို ေျမပံုတြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပ၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ငါးပိသည္က အိပ္ေနၿပီး ဆားသည္က ေခြးေမာင္းသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးပိသည္ႏွင့္တူေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္သိစိတ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ကာ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၆-၂၀၁၈)