News

POST TYPE

EDITORIAL

လူလုပ္ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားကို သတိထားပါ (Daily, Vol-6/No-49)
04-Jun-2018

ဧရာဝတီတိုင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရတားတမံၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ မ်ားမၾကာမီ ကာလအတြင္း အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိသျဖင့္ အထူးသတိထားရန္ လိုေပမည္။

ထို႔အတူမၾကာေသးခင္က ျပတ္က်သြားေသာ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္သက္တမ္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုဝန္းက်င္သာ ရွိေနေသးေသာ ရန္ကုန္-သန္လ်င္ တံတား၏ ႀကံ့ခိုင္ေရး အေျခအေနတို႔မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အလားတူတံတားေပါင္းမ်ားစြာ၏ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အသံေပး လႈပ္ႏိႈးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္က ေဒသပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရ၊ ေျမ၊ ရာသီဥတု၊ စိုက္ဧက၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ၊ ေရလိုအပ္ခ်က္၊ ကူးသန္းသြားလာမႈ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ စသျဖင့္ စနစ္တက် ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာ၊ တမံမ်ား ရွိေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း စံႏႈန္းမ်ား မဆိုထားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက က်င့္ဝတ္အရ၊ သီအိုရီအရ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပင္ မကိုက္ညီဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မ်ားစြာေၾကာင့္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းလွသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ပင္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိေပသည္။

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး မည္သည့္အေျခခံ အေဆာက္အဦကိုမဆို ယင္းစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး စံႏႈန္းျပည့္မီမွသာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းဆိုေသာ စကားလံုးကိုပင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေမ့ေလ်ာ့ထားခဲ့ၿပီး စံႏႈန္းမမီျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကသာ ခါးစည္းခံစားေနၾကရသည္။

စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းကိုနားလည္ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သိကၡာထိန္းေသာ အရပ္သားပညာရွင္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား သတ္မွတ္ရက္ထက္ေစာၿပီးေရး၊ အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ျဖည့္တင္းေရးတို႔အတြက္ အာဏာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ ဖံုးလႊမ္းလိုက္ေသာအခါ အဆံုးတြင္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးအတြက္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ လူလုပ္အခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား၏ အတၱ၊ ေလာဘတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဟုဆိုလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပူေႏြးလာျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္အတၱ၊ အလိုႀကီးႀကီး ေလာဘ၊ မသိမႈေမာဟတို႔ေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ပညာဉာဏ္၊ ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းေသာ၊ အတၱ ကိုယ္က်ိဳး မ်ားေသာ၊ ျပည္သူကို မေထာက္ညႇာ၊ မငဲ့ကြက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အရည္အေသြး နိမ့္က်ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးထက္ အဆိုးသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ား ခ်ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။

ယင္းအခ်က္ကို မၾကာေသးခင္က ျပတ္က်၊ က်ိဳးေပါက္သြားခဲ့ေသာ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား၊ ျမန္ေအာင္ႏွင့္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေရထိန္းတမံတို႔က သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္ကို အေလးအနက္ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အားလံုးကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ လြတ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ အမွီအခိုကင္းကင္း တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ဗံုးမ်ား မေပါက္ကြဲေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါမည့္အေၾကာင္း အထူးတိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၆-၂၀၁၈)