News

POST TYPE

EDITORIAL

တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါ (Daily, Vol-6/No-46)
03-Jun-2018

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္မ်ားအတြင္း ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္သံမ်ား ျပင္းထန္ဆူညံသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေၾကညာခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ထပ္မံ ထုတ္ျပန္လိုက္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္း လက္ဝဲဝါဒ၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီး ကားလ္မတ္ခ္၏ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းကို ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပႆနာအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းပံု နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ၾကသည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာမရခင္က ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေသာစကားကို ကိုးကား၍ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကျခင္းက တစ္ရွက္က ႏွစ္ရွက္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း လက္ရွိ အာဏာရအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္မႈ အလြဲအေခ်ာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္အာဏာရွင္အစိုးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတိုင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ားကို ျမင္ေတြ႔တိုင္း ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဘဝ အာဏာမရခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ စကားမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္းကို မၾကာခဏဆိုသလို မီးေမာင္းထိုးျပကာ ႏိႈင္းယွဥ္လာၾကသည္။

ထိုအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခံရေစရန္ အလြဲအေခ်ာ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆန္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ယင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ခန္႔ခြဲေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္အပင္ခံကို တစ္နည္းတစ္ဖံု သိကၡာခ်သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အလြဲအေခ်ာ္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုကို ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံလာခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပါတီအေပၚ တစ္ေန႔တျခား ပို၍ အထင္လြဲစရာ ျဖစ္လာေနျခင္းကို အထူးသတိျပဳသင့္လွသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လတ္တေလာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပႆနာသည္ အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တာဝန္ေပးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာတစ္ခုဟု အေပၚယံအားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေသခ်ာေတြးၾကည့္လွ်င္ ပညာေရးေလာကကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ညီေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မစတင္ႏိုင္ေသးျခင္းက အဓိက ျပႆနာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပံၸမ်ားအားလံုး အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဓိက ကြာျခားေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ သာမက အာရွႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရျခင္းမွာ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ တကၠသိုလ္ေကာင္စီက စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးႏုတို႔ကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ ဦးသန္႔ကဲ့သို႔ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ပညာတတ္မ်ား ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ ယခင္အာဏာရွင္ စနစ္အတိုင္း တကၠသိုလ္မ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာစနစ္မွ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ျပႆနာမ်ား ကင္းလြတ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၆-၂၀၁၈)