News

POST TYPE

EDITORIAL

ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကို ျဖည့္ဆည္းပါ (Daily, Vol-6/No-44)
31-May-2018

လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ျပည္သူလူထုထံ တရားဝင္ အသိေပးေၾကညာထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို အဘယ္မွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။ ထိုေမးခြန္းကို လက္ေတြ႔ ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနလင့္ကစား အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေျဖၾကားမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရတာဝန္ဆိုသည္မွာ လြယ္လြယ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အလုပ္မ်ိဳး မဟုတ္သည့္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားကို မည္သည့္ အစိုးရတက္လာသည္ျဖစ္ေစ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ႀကံဳသည့္အခါ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊာႏိုင္ေရး အသံုးျပဳမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ဗ်ဴဟာမွာ မ်ားစြာအဓိက က်သည္။

စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အသားက်ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ လိႈက္စားေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာ ေနာက္ကြယ္တြင္ မ်ားစြာ ထုထည္ႀကီးမားလွသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာ အကဲဆတ္လွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း သတိႀကီးႀကီးထားရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ အားမလို အားမရ ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရပါးဝေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ မည္သို႔ ေနရာခ်၊ ကစားကြက္ေဖာ္ ကစားရသနည္းဆိုေသာအခ်က္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာ သိထားၾကသည္။ အစိုးရ အေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္ေသးသူႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေလးမထားတတ္ေသာ အစိုးရတို႔မွာမူ အေရးကိစၥမ်ားကို မပါးမနပ္၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကိုင္တြယ္တတ္ၾကသည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးလာေသာ္လည္း လက္ရွိ အာဏာရ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ား ထပ္တိုးရရွိေစမည့္ စီစဥ္ ေျပာဆိုမႈ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ သိသိသာသာ မေတြ႔ရဘဲ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ကိုသာ ေတြ႔ ျမင္ရျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသည္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္အထိ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား တင္းက်မ္းျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ဆိုးေမြသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက အျမင္မၾကည္လင္ၾကေပ။

အကယ္၍သာ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္၊ အေရးယူႏိုင္ပါလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ရလာႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူလူထုကို ေပးအပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ သေဘာလည္းေဆာင္သည္။

သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးတြင္ ထိပ္ဆံုး ရာထူးေနရာ အားလံုးနီးပါးကို ကိုင္တြယ္စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသူမ်ားမွာ အရပ္သား၊ ပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အတြက္ ၎တို႔အား အစိုးရက တည္ဆဲႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းမတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေနာက္ကြယ္ရွိ သူ႔ဘက္၊ ကိုယ့္ဘက္ အုပ္စုႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ မ႐ိုးမသား ေအာက္လမ္းနည္း ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရလိုမႈဆိုင္ရာ အခုအခံမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းႏိုင္သမွ် ကင္းေစရန္ ပါးနပ္လိမၼာမႈ အထူးလိုအပ္လွသည္။

မ်ားစြာ႐ိုးရွင္းေသာ နည္းလမ္းမွာ မိမိလူယံု၊ လူရင္းမ်ားကို ေဗြေဆာ္ဦး ခပ္စပ္စပ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခား မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈအတိုင္းအတာ၊ ပမာဏ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္အညီ ထိုက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အစိုးရအေနႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနႏွင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ေပးထားခ်က္အတိုင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာအတိုင္း မည္သူ႔ကိုမဆို၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာန၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းကိုမဆို ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ ရဲရဲတင္းတင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကို ျဖည့္ဆည္းရာေရာက္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၁-၅-၂၀၁၈)