News

POST TYPE

EDITORIAL

ႀကီးျခင္း၊ ငယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Dialy, Vol-6/No-41)
28-May-2018

ႏုတ္ထြက္သြားေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း ေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔ထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသူ ဦးစိုးဝင္းသည္ အသက္ ၈၀ ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အား လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီးပါက လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ ပ်မ္းမွ် သက္တမ္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အသက္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ဖြယ္ရွိသည္။

ကမၻာေပၚ ရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၅၅ ႏွစ္ဝန္းက်င္ထက္ မေက်ာ္သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီး၏ ျမန္ႏႈန္းကို လိုက္မီႏိုင္ေစရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ သြက္လက္ဖ်တ္လပ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္ေစရန္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ လူငယ္ႏွင့္ လူလတ္မ်ားကို ေနရာေပးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔ေနာက္ အလွမ္းကြာေဝးလွသည့္ ေနရာတြင္ ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားရန္ စဥ္းစားသည့္အခါ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ် အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ေနပံုရသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ သစၥာရွိသူကိုသာ လိုလားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကို အမွန္တကယ္ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္သူျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔ထားႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သူအျဖစ္ နာမည္ထြက္ခဲ့ေသာ အာဏာရပါတီျပင္ပမွ အႀကံဉာဏ္ရယူခဲ့သူမွာလည္း အသက္ ၇၀ ဝန္းက်င္ရွိေနသူျဖစ္ျခင္းတို႔ကလည္း အသက္ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပံုရသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားရၿပီး ယင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုက တို္က္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ္ျငား သြယ္ဝိုက္ခန္႔ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ကိုယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ သည္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ၎တို႔ထံ အမည္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္ကပင္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား သေဘာတူ လက္ခံခြင့္၊ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ခြင့္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ သေဘာတူ၍ ခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အဆိုး၊ အေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးအမည္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္ကပင္ သက္ဆိုင္ရာလူပုဂၢိဳလ္၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား အစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္၊ ေလ့လာ၊ အတည္ျပဳၿပီးမွသာ အတည္ျပဳ ၾကရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး၏ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ပါရဂူဘြဲ႔လက္မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ လက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားဝင္ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္း၊ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ျခင္း အလွ်င္းမရွိေသးျခင္းမွာ နားလည္ရခက္လွသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ တြင္မူ အျငင္းပြားဖြယ္ ပါရဂူဘြဲ႔ ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သူတစ္ဦး ေနရာတြင္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းမွာ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။

လက္ရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားသူ ဦးစိုးဝင္းသည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူျဖစ္ေသာ္ျငား တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္မွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနကို မ်ားစြာႏွံ႔စပ္သိျမင္သူ၊ အေတြ႔အႀကံဳ ႂကြယ္ဝသူဟု နာမည္ထြက္သူျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ဝန္ႀကီး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ လက္ေတြ႔မက်ေသာ အေျပာ အဆိုမ်ားႏွင့္မတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို လက္ေတြ႔က်က် ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သူအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိေသာေၾကာင့္ လက္က်န္ ၂ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း မည္သို႔လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေၾကာင္ျဖဴသည္ မည္းသည္ထက္ ႂကြက္ခုတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ ( ၂၈ - ၅ - ၂၀၁၈ )