News

POST TYPE

EDITORIAL

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မွ်တပါ၏ေလာ (Daily, Vol-6/No-40)
27-May-2018

သမၼတသစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ၎၏ ပထမဦးဆံုး မိန္႔ခြန္းပါအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ အေရးယူလာခဲ့ရာ လူသိထင္ရွား ကိစၥရပ္ႏွစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္လည္း သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အတူ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္က ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းေနခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ သိသာစြာ အလုပ္လုပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔လူ၊ ကိုယ့္လူ ခြဲျခား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသေလာဟူသည့္ ေဝဖန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း FDA ေခၚ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထိုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုမူ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းျဖင့္သာ အေရးယူျခင္းကိုႏိႈင္းယွဥ္ကာ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကေနရာ၌ ရွိေနသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားျဖစ္သည္။ ယင္းယႏၲရား၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္႐ိုးသားမႈရွိေရးကို ႀကီးစြာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖစ္သည္။

သမၼတသစ္က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္သာမက ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ရွိ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းႀကီးငယ္ အားလံုး သတိေပးလိုက္သကဲသို႔ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ အမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယခင္ထက္ လ်င္ျမန္အဆင္ေျပလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသည္ သူ႔လူ၊ ငါ့လူ၊ အုပ္စုမတူသူမ်ား အၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အေလး အေပါ့ အေရးယူမႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာသဘာဝမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးအၾကား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းအရ ကြာျခားခ်က္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ မသိရွိႏိုင္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားႏိုင္ေသာ ၫႊန္ခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အေရးယူရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ္ျငား လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို အေရးယူရာတြင္မူ သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ပထမဦးစြာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကို အမ်ားျပည္သူက ေတြ႔ျမင္ရသည့္သေဘာကို ဆိုလိုသည္။

အဆိုပါကိစၥကို အေရးယူ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔အဆင့္ဆင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အဓိက ပေလယာမ်ားအၾကား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲစရာ၊ အထင္ျမင္မွားစရာမ်ား လိႈင္းထကာ ေစတနာမွ ေဝဒနာျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၇-၅-၂၀၁၈)