News

POST TYPE

EDITORIAL

ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ (Daily, Vol-6/No-36)
22-May-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အဓိက တာဝန္ရွိ သက္ဆိုင္သူ Stakeholder မ်ားအၾကား နားလည္မႈ လြဲေခ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို မတူညီေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းဆိုေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျပႆနာတစ္ခုႀကံဳတိုင္း ယင္းျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တာဝန္ရွိ သက္ဆိုင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး ေကာင္းစြာ နားမလည္ျခင္းက အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ နားလည္ေစရန္လည္း ႀကိဳတင္ေလ့လာထားျခင္းမရွိေပ။ 

ထို႔အျပင္ စနစ္ဆိုးကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပံုေသကားက်ဆန္ေသာ အထိုင္တစ္ခုစီမွၾကည့္ကာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူပံုေဖာ္ထားတတ္ၾကသည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ တစ္ဖက္က မည္သို႔ေသာ အျပဳသေဘာ ေျပာဆို၊ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစကာမူ အျခားတစ္ဖက္က အပ်က္သေဘာ၊ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူတတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါဝါအမာကို အားျပဳထားသူျဖစ္ေစ၊ ပါဝါအေပ်ာ့ကို ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္ေစ မိမိတို႔ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အ႐ိုးစြဲေနေသာ အျမင္မ်ား၊ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ျပႆနာတိုင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျပလည္မႈမရဘဲ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထ၊ ဒီမိုကေရစီ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးႏွင့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ကင္းကြာလာခဲ့ေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျပႆနာမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ သေဘာ သဘာဝမ်ားႏွင့္ ႐ႈျမင္၊ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္ျခင္း အားနည္းခဲ့သည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အေနၾကာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ အမိန္႔ေပး၊ အမိန္႔ခံ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ အလြန္အက်ဴး ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပမႈ၊ ရန္ ငါ စည္းခြဲျခားမႈမ်ား လူတိုင္းနီးပါး အေပၚတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အာဏာဆိုသည္မွာ ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္မရွိေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ျမင္လာရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာကို တစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါး ကိုင္စြဲလာသူမ်ား အာဏာ မစြန္႔လႊတ္လိုျခင္းမွာ မထူးဆန္းေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ အတၱ၊ လိုဘ၊ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မိမိရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ “ဘက္”၏ အက်ိဳး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ေရာခ်ကာ မိမိတို႔ႏွင့္မတူေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ စြပ္စြဲ၊ ျပစ္တင္၊ အျပစ္ပံုခ်သူမ်ား အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ရွိေနတတ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ မိမိ၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေလ့လာမႈ၊ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းခ်က္ကို တစ္ဖက္သားအေပၚ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာျခင္းျဖင့္ ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားတတ္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ စ႐ိုက္လကၡာဏာမ်ား၊ ဓေလ့၊ လုပ္ထံုးမ်ားသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္ႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနေပရာ ယင္းတို႔ကို လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ ပန္းတိုင္သို႔ သြားရမည့္ ခရီးအကြာအေဝး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၁-၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၃၀-၁-၂၀၁၈ ေနထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)