News

POST TYPE

EDITORIAL

ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာ အစိုးရႏွစ္ရပ္ ျပႆနာ (Daily, Vol-6/No-34)
20-May-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွစ္ဖြဲ႔ရွိေနသကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးသူမ်ားပါ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေနသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဆိုထားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ပင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရမူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားလံုးကို တာဝန္ယူထားသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း တာဝန္ခံထားသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ ရွိေနသည္။

ထို႔အတူ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမိန္႔ေပး ကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ယေန႔ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္မႈ အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ အသီးသီးရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသေလာ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳခန္႔ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၏ အမိန္႔အာဏာကို လိုက္နာေနရသေလာ ကြဲျပားမႈမရွိေပ။

ထိုသို႔ ဝိဝါဒျဖစ္စရာ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ရွိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာရသည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႔ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္လည္း အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ပါ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာလည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပ႐ိုတိုေကာလ္ေခၚ ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး ဆက္ဆံမႈ အဆင့္အတန္းကို ျပသေနသကဲ့သို႔ ရွိသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနႏွင့္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္က အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမရွိခဲ့ဘဲ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွ အသံထြက္လာျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငား အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကဲေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို တံတိုင္းခတ္သီးျခားေနမႈမ်ား၊ အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားစြာ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိတိုင္ ေသနတ္သံ မစဲေသးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ပြဲမ်ားကို မည္သူ အမိန္႔ေပးေနသနည္းဆိုျခင္းမွာ ေျပာရခက္လွသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ေလာ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္၊ ရဲခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ထံမွ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ေလာ အျငင္းပြား၊ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရႏွစ္ရပ္ ရွိေနသေလာဟူသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏုႏုနယ္နယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ရခိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ မေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အင္အားစုမ်ားအၾကား ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈရွိရွိ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၅-၂၀၁၈)