News

POST TYPE

EDITORIAL

ေျမစာပင္ ျပည္သူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားပါ (Daily, Vol-6/No-32)
17-May-2018

မည္သည့္စစ္ပြဲမဆို၊ မည္သည့္ဘက္က စတင္သည့္ စစ္ပြဲမဆို နစ္နာၾကသည္မွာ လက္ေတြ႔တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေျမစာပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္စစ္ပြဲမ်ားကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ထားေစကာမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေလ့မရွိသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။

အက်ိဳးစီးပြားဟု ဆိုရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးထက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကသာ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနေပသည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ေနရာအသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကီးစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနသည္မွာ လက္နက္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အသက္ႏွင့္ရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားမွာ အစစ အရာရာ မ်ားစြာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ လွေသာ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္အသက္လု ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ား၏ ေျမစာပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အသံုးျပဳလိုက္ေသာ လက္နက္က်ည္ဆန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူရသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားေသာ လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းမ်ားမွာ အလြန္ပင္ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အၾကား မိမိတို႔ ဩဇာအာဏာရပ္ဝန္း အၿပိဳင္ထူေထာင္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ားကို မိမိဘက္သား ျဖစ္လာေစေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ အၿပိဳင္ဆြဲေဆာင္ၾကသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔က ၾကားထဲက တန္ဆာခံျဖစ္ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ကမၻာ႔သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္သည္။

ထိုႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား မည္သူ႔ဩဇာခံမွ် မျဖစ္ဘဲ မိမိႏိုင္ငံ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတို႔၏ အေျမာ္အျမင္၊ ဉာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသား အခ်ိဳးညီညီ အသံုးခ်ႏိုင္မႈစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။

မိမိႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ ေျပလည္ေစေရး အလို႔ငွာ ယင္းျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆရသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုကို ပို၍ ဦးစားေပး အေလးထားသည့္ အသြင္ျပလိုက္ပါက မူလကပင္ ယင္းႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ၿပိဳင္ေနေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခု၏ ပုန္းကြယ္ေနေသာ အဆိုးစိတ္ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးလိုက္ သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားၿပီး ယင္းႏိုင္ငံႀကီး၏ က်ယ္ေျပာလွေသာ လက္တံမ်ားစြာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ အဆိုးပံုရိပ္ ျဖစ္သြားတတ္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ဩဇာအာဏာအတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံငယ္ကိုမဆို ငါးစာအျဖစ္ ခ်ေကၽြးကာ ၎တို႔ အႏိုင္ရရွိရန္ နည္းမ်ိဳးစံု သံုးေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံငယ္တို႔ရွိ ျပည္သူမ်ားသာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဓားစာခံ၊ ေျမစာပင္ျဖစ္ကာ ႀကီးစြာ နစ္နာၾကရေၾကာင္းကို ဆိုလိုသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံငယ္တို႔အေနႏွင့္ ဩဇာႀကီး ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ေရာ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ ကင္းကြာေန၍ မရသျဖင့္ ေျမစာပင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ထိုသို႔ေထာက္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားပါ ေျပလည္လာႏိုင္သျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းၾကေစလိုေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အဆင့္အတန္း မရွိေသာ အေပါစား ေလာ္ဘီမ်ား အသံုးျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ အဆင့္နိမ့္ တစ္ဖက္ပိတ္ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အေပါစား ခ်ီးပေျမႇာက္စားမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔ ဂုဏ္သိကၡာကို မိမိတို႔ဘာသာ ျပန္ခ်သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၅-၂၀၁၈)