News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရည္အခ်င္းျမႇင့္ေပးပါ (Daily, Vol-6/No-31)
16-May-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည့္အနက္ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးမွာ မိမိတို႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံမွသည္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္အထိ တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ထားမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္အလိုက္ ရာထူး၊ ဝင္ေငြ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ႂကြယ္ဝမႈတို႔ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေသာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း နိမ့္ပါးသူမ်ားအတြက္ ေနရာသိပ္မရွိလွေပ။

သို႔ေသာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားဆိုပါက အရည္အခ်င္း မရွိေသာ္ျငား အဆက္အသြယ္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရး အလို႔ငွာ ရာထူးေပး၍ အလုပ္ခန္႔ထားေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းတိုင္း အရည္အခ်င္းအလိုက္ အလုပ္ရရွိျခင္းဟု သတ္မွတ္၍မရေပ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား၊ INGO ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သံ႐ံုးမ်ားဆိုပါက လိုခ်င္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ခန္႔ထားေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္မူ ဘြဲ႔လက္မွတ္ႏွင့္ လုပ္သက္အေပၚ မူတည္ကာ ရာထူး၊ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္ ေပးအပ္ေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း မရွိေသာ္လည္း အလုပ္ရႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူ အမ်ားစုသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳကိုမူတည္ကာ ၎တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အပ္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ဟု ဆိုလိုသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမူ ယုတ္စြအဆံုး ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ ခန္႔ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၊ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ အမ်ားစုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနၿပီး ၎တို႔ ရရွိသည့္ လစာမွာလည္း နည္းပါးၾကသည္။

အက်ိဳး၊ အေၾကာင္း သေဘာအားျဖင့္ အရည္အခ်င္း နိမ့္က်ၿပီး လစာ၊ ရိကၡာ၊ အေဆာင္အေယာင္၊ ခံစားခြင့္နည္းပါးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအျဖစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဝဲဩဃမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ထိုအတြက္ ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ိဳး၏ အခန္းက႑က မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ အစိုးရအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ား သြတ္သြင္း႐ိုက္ထည့္ျခင္းထက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား တတ္အပ္သည့္ အ႒ာရသ ပညာရပ္မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္။

ထိုသို႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိုက္တန္ေသာ ရာထူး၊ ခံစားခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသီးသီး ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေရးရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သဘာဝက်က် အသက္ဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရ၊ အသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းေခၚ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ဓနအင္အား ဖြံ႔ ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစရန္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စီမံခန္႔ခြဲသြားရေပမည္။ 

အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုခ်င္ပါက ယင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ တန္ဖိုးျပန္ေပးရမည္မွာ သဘာဝက်ေသာ နိယာမသေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္မွန္းထားပါက ယေန႔စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၅-၂၀၁၈)

(၂၅-၅-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)