News

POST TYPE

EDITORIAL

အမုန္းတရားထက္ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ ႀကီးထြားေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-29)
14-May-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံဟုဆိုလွ်င္ ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေသာ စစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အခ်ိဳ႕မွာမူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ယခင္အတိတ္ကာလမ်ားကရွိခဲ့သလို ယခုလည္း ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေပသည္။ ယခု တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသအနီး မူဆယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။

ျမနမာႏိုင္ငံ၏္ ကာလၾကာရွည္ မေပ်ာက္ႏိုင္သည့္ အနာသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေနခဲ့ေသာ္ျငား ယခမူဆယ္ကိစၥတြင္ TNLA လက္နက္ကိုင္အုပ္စု၏ ေျပာက္က်ားဆန္ဆန္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးသြားျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ယင္းစိတ္ခံစားခ်က္၏ အေျခခံ သေဘာတရားမွာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္သြားသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားေသာစစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တရားစီရင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ ယင္းဆႏၵျပပြဲမွာ တရားေသာစစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အင္အားစု၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ရဲအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးသည္ကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမျပဳဘဲ သူပုန္မ်ားကိုထိုးစစ္ဆင္မည္စိုး၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံလိုက္ရေပသည္။ ပို၍ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားမွာ ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံလိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တိုက္ဆိုင္လြန္းလွသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ၿငိမ္းေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားထံမွ ၾကားသိရသည့္သတင္းမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမွာ မူလကတည္းက ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရေပသည္။ သို႔ေသာ္  ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ပင္ မူဆယ္တိုက္ပြဲသတင္းႀကီး ထြက္ေပၚလာရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည့္ အဆိုပါဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔သာမက ျပည္သူဟုဆိုေသာ (တစ္ခ်ိန္က စြမ္းအားရွင္ပံုစံ) လူစုမ်ား၏ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈကို ခံလိုက္ရေပသည္။ အဆံုးတြင္ ဆႏၵျပပြဲကို ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ တရားေသာ စစ္ကိုမလိုလားသူမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဆႏၵျပပြဲကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားမွာ တရားေသာ စစ္ကိုလိုလားသည့္ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားသဖြယ္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားသည္မွာ ေသခ်ာခဲ့ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ မူဆယ္ကိစၥ၊ တာေမြအဝိုင္း ဆႏၵျပပြဲကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အေလးအနက္ထား စဥ္းစားစရာမ်ား ရွိလာပါသည္။ စစ္မက္ဟူသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပ႐ံုျဖင့္ ရပ္တန္႔သြားသည့္ထံုးစံရွိသလား၊ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမျပဘဲ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္ကို ထိုင္ၾကည့္ေန႐ံုျဖင့္ေရာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏိုင္ပါသလား။ မိမိကိုယ္ကို ျပည္သူဟုဆိုကာ မိမိႏွင့္အျမင္ခ်င္း မတူညီသူမ်ား၊ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အင္အားသံုး အႏိုင္က်င့္လိုသူမ်ား အင္အားႀကီးထြားလာမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အနာဂတ္ သာယာလွပလာႏိုင္ပါမည္ေလာ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာအတြက္ အေျဖကို အာဏာပိုင္မ်ားေရာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားေျဖသင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုသည့္အုပ္စုဟူသည္ မည္သည့္ဘက္တြင္မဆို၊ မည္သည့္ေခတ္ကာလတြင္မဆို မလြဲမေသြ ရွိေနမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ျပင္းထန္သည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား ေရွ႕တန္းမေရာက္ဝံ့ေတာ့ဘဲ တစ္နပ္စား အေခ်ာင္သမားမ်ား ေနရာရလာမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အနာဂတ္အေရး ပို၍သာရင္ေလးဖြယ္ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၄-၅-၂၀၁၈)