News

POST TYPE

EDITORIAL

ဒီမိုကေရစီကို အိုးမဲ မသုတ္ေစလို (Daily, Vol-6/No-28)
13-May-2018

ယမန္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ တာေမြအဝိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အားသံုး တားဆီးႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအမ်ားစု ပါဝင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္ အ႐ုပ္အဆိုးဆံုး ျမင္ကြင္းတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားရွိခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအား ဆန္႔က်င္ျခင္းကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က မလိုလားသည့္သေဘာဟု ယူဆႏိုင္သည္။

အေျခအေနကို ပို႐ႈပ္ေထြးသြားေစသည္မွာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တားျမစ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ အဆင္မေျပသျဖင့္ လွည့္ျပန္ရန္စီစဥ္ေနစဥ္ အတားအဆီးမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ဝင္ေရာက္သည္ဟုဆိုကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၾကမ္းတမ္းစြာ ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရွိ မရွိ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသူ အစစ္အမွန္မ်ားက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ မသဲကြဲေသးခင္ ယခုကဲ့သို႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းဟု ဆိုလိုသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ ဆႏၵျပမည့္ေနရာကို ႀကိဳတင္အသိေပးရန္သာ လိုသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားကို ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိေပးၿပီးမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အတင္းအက်ပ္ တားျမစ္ဖမ္းဆီးရန္ မည္သူက အမိန္႔ေပးသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္သာရွိရာ လက္ရွိ ႏွိမ္နင္းမႈကို သမၼတ၏အမိန္႔ျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ရဲခ်ဳပ္က အမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံဘဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ရဲခ်ဳပ္က သီးျခားအမိန္႔ျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ တားျမစ္ဖမ္းဆီးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ စစ္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ေနျခင္းမွာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေပၚ အမွန္တကယ္ ဩဇာရွိသူအျဖစ္ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သမၼတသစ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအၾကား မျမင္ရေသာ အားၿပိဳင္မႈ၊ အားစမ္းမႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ဟု သံုးသပ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ပေလယာ သို႔မဟုတ္ အင္အားစုမ်ားအၾကား အာဏာ ႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ ႀကီးမားေသာ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္သြားသည္အထိ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းသည္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ အိုးမဲသုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ေနဆဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုပါ ထိခိုက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ေစတနာမွန္မွန္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပါမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၅-၂၀၁၈)