News

POST TYPE

EDITORIAL

အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ကို ပံုဖ်က္သူမ်ား (Daily, Vol-6/No-25)
09-May-2018

အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အမုန္းစကား ေျပာသူမ်ား တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ယခုေနာက္ပိုင္း သတင္းအမွားမ်ား၊ သတင္းအမွားႏွင့္ အမွန္ေရာထားသည့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ အုပ္စုဖြဲ႔၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားျခင္း စသည့္ ျပစ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပါ က်ဴးလြန္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အဆိုအရ ယခုေနာက္ပိုင္း အမုန္းစကားထက္ ပိုအႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ျပင္းထန္သည့္ စကားလံုးမ်ားပါ အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆိုပါ ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားလာၿပီး စနစ္တက် အုပ္စုဖြဲ႔ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားထံမွ သာမက ယခုေနာက္ပိုင္း အျခားေသာ သာမန္လူအခ်ိဳ႕သို႔ပါ ကူးစက္သံုးႏႈန္းေျပာဆိုမႈရွိလာသည္။

လူတို႔၏ သဘာဝမွာ စ႐ိုက္ေကာင္းျဖစ္ေစ၊ စ႐ိုက္ဆိုးျဖစ္ေစ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အေတြ႔ရမ်ား၊ ထိေတြ႔မႈမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် မသိမသာ ကူးစက္၊ ယဥ္ပါးလာတတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနသည့္ ေဝါဟာရစကားလံုးမ်ား တျဖည္းျဖည္း အသံုးတြင္လာျခင္းမွာ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္လည္းပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အုပ္စုဖြဲ႔ထားသူမ်ားက ၎တို႔ႏွင့္ အယူအဆ၊ ရပ္တည္ခ်က္မတူသူမ်ားဘက္မွ ၎တို႔ သေဘာမတူေသာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခု ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ထိုအရာကို အလြန္ျပင္းထန္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ဝင္ေပးကာ ဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလာၾကသည္။

အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္သည္ လူမ်ားစြာတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေပးရာ၊ လူမႈကိစၥရပ္မ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာ၊ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အသိေပးရာ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာ္ျငာရာ ၾကားခံပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ သာမက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳသိပ္ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္အလိုမက်မႈမ်ား ထြက္ေပါက္ေပးရာ ေနရာအျဖစ္ပါ အသံုးခ်လာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေထာက္အကူ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ မီဒီယာတစ္ခုအသြင္ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိလာၿပီး အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ံႈးနိမ့္သြားေစရန္၊ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ တိုးလာေစရန္၊ အထင္လြဲမုန္းတီးမႈ ျဖစ္သြားေစရန္ အသံုးခ်ခံပစၥည္း တစ္ခုအျဖစ္သို႔လည္း ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဖစ့္ဘြတ္ခ္ ထူေထာင္သူ မာ့ခ္ဇက္ကာဘက္ကို လြႊတ္ေတာ္က ေခၚယူေမးျမန္းလာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမုန္းစကားမ်ားအတြက္ပါ သီးသန္႔ ထည့္သြင္းေမးျမန္းလာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က အမုန္းစကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ထံ တံု႔ျပန္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာျခင္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အစိုးရက ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲခြင့္ကို ယာယီ ပိတ္ပင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ေတြ႔ျမင္လာရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ပါ တစ္ေန႔တျခား အသံုးမ်ားတြင္က်ယ္လာေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အပါအဝင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘးႀကံဳရႏိုင္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔က အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးကို မထိခိုက္ေစေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္၊ ထိန္းညႇိ၊ အကာအကြယ္ေပး၊ လိုအပ္ပါက အေရးယူျခင္းတို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္လာၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အြန္လိုင္း လႈမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ အမုန္းစကား ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိ ျပင္းထန္မွတ္ခ်က္စကား ေပးသူမ်ားကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိေသးဘဲ လူအမ်ားစုကို ထိခိုက္လံႈ႔ေဆာ္၊ ေသြးထိုး၊ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ အုပ္စု၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို တမင္ လႊတ္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံရဲသူႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အလုပ္ကို တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနသူအခ်ိဳ႕ကို အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရးယူေနျခင္းမွာ ပရမ္းပတာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္အျဖစ္ စနစ္တက် ပံုဖ်က္လုပ္ႀကံေနသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၅-၂၀၁၈)