News

POST TYPE

EDITORIAL

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဘယ္သူ႔တာဝန္လဲ (Daily, Vol-6/No-23)
07-May-2018

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္အရွိဆံုးမွာ လက္ရွိ အာဏာသံုးရပ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာမူ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရပင္ တရားဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာမူ ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာ္ျငား သြယ္ဝိုက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအားမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားမွာ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုသကဲ့သို႔ ေခတ္ အဆက္ဆက္မွသည္ ယေန႔ထိတိုင္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားလာခဲ့သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မူဝါဒ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ နည္းနာတို႔၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။

ေနရာတိုင္း၊ နယ္ပယ္တိုင္း၊ က႑တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယင္းျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္း မွာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ယေန႔အထိတိုင္ ဆက္ခံက်င့္သံုးေနၿပီး အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားလက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္ မိမိတို႔ အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ မိမိတို႔ ဩဇာ၊ အာဏာ၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကာကြယ္ေရး၊ မိမိတို႔အေပၚ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ လာႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းဖိႏွိပ္ေရးတို႔အတြက္ သီးျခားျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားမွအပ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈေမွ်ာ္ကိုးသည့္ တရားဥပေဒျပဳစုျပ႒ာန္းႏိုင္မႈ လြန္စြာ နည္းပါးခဲ့သည္။

ဥပေဒဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားကို စည္းကမ္းတက်၊ နည္းလမ္းမွန္စြာ ေနထိုင္၊ စားေသာက္၊ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္၊ မသမာသူမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္၊ ေစာ္ကား၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး မွ်တေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားေအာက္တြင္ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အကာအကြယ္မ်ား ရံတား၊ အုပ္မိုးေပးထားသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ျပည္သူလူထုက ဥပေဒဆိုသည္မွာ မိမိတို႔အေပၚ တင္းက်ပ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ဖိႏွိပ္၊ ကန္႔သတ္၊ အျပစ္ရွာ၊ ေႏွာင့္ယွက္၊ အႏိုင္အထက္ျပဳ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္ အာဏာကိုင္စြဲသူမ်ားက လိုရာဆြဲ အသံုးျပဳေနေသာ လက္နက္ဆိုးသဖြယ္ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ထို႐ႈျမင္ခ်က္တို႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည့္ သာဓက အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့၊ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး ဦးထုပ္ မေဆာင္းထားေသာေၾကာင့္ သာမန္ ယာဥ္တိုက္မႈ တစ္ခုတြင္ပင္ အသက္ ဆံုး႐ံႈးသြားရေသာ လုပ္အားစြမ္းရည္ျမင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား ျပႆနာ၊ သက္တမ္းမေစ့မီ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္းတံတားမ်ား ျပႆနာမွသည္ ဖြဲမီးကဲ့သို႔ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အမုန္းမီးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာအထိ ၿခံဳၾကည့္ပါက တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈက အခရာ အက်ဆံုး ျဖစ္ေနေပသည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အခိုင္အမာ အာမခံႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိ၊ မရွိ၊ ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ထိုအခ်က္ကို အျပည့္အဝ က်င့္သံုးခြင့္ မရွိေစရန္ အျခားတစ္ဖက္မွ သြယ္ဝိုက္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသေလာဟု ေစာေၾကာစရာမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟုဆိုလွ်င္ သီအိုရီအရ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ေဒါက္တိုင္သံုးခုက အဓိက က်သည္ဆိုေသာ္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ကူညီ၊ ပံ့ပိုး၊ အားေပး၊ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ မရွိပါက ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ေအးခ်မ္း၊ လံုၿခံဳ၊ စိတ္ခ်ေသာ ခံစားမႈမ်ိဳး စိတ္တံုးတံုးခ် ရရွိရန္ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၅-၂၀၁၈)