News

POST TYPE

EDITORIAL

ေလာ္ဘီျပႆနာ (Daily, Vol-6/No-22)
06-May-2018

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အမ်ားျပည္သူသို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္ လြယ္ကူစြာ သံုးစြဲလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ သံုးစြဲသူ အေရအတြက္ အထူး မ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာအနက္ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္ အမ်ားဆံုးမွာ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ စံခ်ိန္တင္ သံုးစြဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ကာ ကြဲျပားသြားသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ၊ တိုက္ခိုက္ ျပစ္တင္၊ ဆဲဆိုမႈမ်ားက အသိသာဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္မွာ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား၊ လံႈ႔ေဆာ္၊ ေဘးတီး၊ ရန္စမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အာဏာရွင္စနစ္ကို မုန္းတီးသူမ်ားႏွင့္ အာဏာကို ဖက္တြယ္ထားလိုသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္လိုသူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈက အျခား ျပႆနာမ်ားကို ဆင့္ပြား ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္း အာဏာရွင္ ေလာ္ဘီ သို႔မဟုတ္ စစ္ဝါဒေလာ္ဘီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေလာ္ဘီ သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵကို အေလးထားေသာ ဒီမိုေလာ္ဘီ အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား အြန္လိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလာ္ဘီဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ မိမိတို႔ လိုလား၊ ယံုၾကည္၊ ေထာက္ခံေသာ ပါတီ သို႔မဟုတ္၊ ဝါဒ သို႔မဟုတ္ အင္အားစုတစ္ခုဘက္မွ ရပ္တည္ကာ အမႊန္းတင္၊ ဂုဏ္ေဖာ္၊ အေရာင္ဖြင့္ေပးျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ သံုးႏႈန္းၾကသည္။ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း အၾကမ္းအားျဖင့္ စစ္ေလာ္ဘီႏွင့္ ဒီမိုေလာ္ဘီဟု အုပ္စုႏွစ္စုေတြ႔ ျမင္ရသည္။ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္လည္း ထိုႏွစ္အုပ္စုအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္သည္။
 
စစ္ေလာ္ဘီအုပ္စုတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးကာ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ိုက္ထည့္ပံုသြင္းထားသူမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္လိုမႈ၊ ေလာဘတို႔ျဖင့္ အလိုတူ အလိုပါ ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရး ျပင္းထန္စြာ တံခြန္ထူ ယံုၾကည္သူမ်ား ပါဝင္သည္။

ဒီမိုအုပ္စုတြင္မူ ယခင္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ခြဲျခားမႈကို ခါးခါးသီးသီး ခံစားလာခဲ့သူ အမ်ားစု၊ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီး၊ ခ်စ္ခင္စိတ္ေရွ႕ေဆာင္သူမ်ား ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား ကြာျခားခ်က္မွာ စစ္ေလာ္ဘီ အုပ္စုမွာ စနစ္တက် ဗ်ဴဟာခ်၊ အကြက္ခ် ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္တတ္ၿပီး ဒီမိုအုပ္စုမွာ မိမိဘာသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ကိုင္ရင္း ရပ္တည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တူသူ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းမိသြားျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အုပ္စုႏွစ္စုစလံုး သတိမထားမိသည့္အခ်က္မွာ ၎တို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား၊ သေဘာတရား နိမ့္ပါးသိမ္ဖ်င္းမႈ၊ ရင့္က်က္ သေဘာထားႀကီးမႈ အားနည္းခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဖက္အၾကား ပုတ္ခတ္၊ ဆဲဆို၊ စြပ္စြဲ၊ ႐ိုင္းပ်မႈမ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို သိကၡာခ်၊ အရွက္ရေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ ႏွစ္ဖက္အၾကား အႏိုင္ရရွိေရးသက္သက္ အလြန္အကၽြံ ေျမႇာက္ပင့္၊ ခ်ီးပ၊ ႏွိမ္ခ်၊ ကန္ေက်ာက္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ေသာ အမုန္းစကားမ်ား တြင္က်ယ္ကာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုး၏ ပံုရိပ္ကိုပါ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာရလွ်င္ ေနာက္ကြယ္တြင္ အာဏာရလိုမႈ၊ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မႈ၊ အလြန္အကၽြံ ပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီး၊ ခ်စ္ခင္မႈမ်ား ေရာယွက္ေနသည့္အတြက္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏွစ္ခုက ထိုအုပ္စု ႏွစ္စုကို တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေနပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ က်ဆင္းေနေသာပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ ဆယ္မ ကယ္တင္ရန္ မ်ားစြာ ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၆-၅-၂၀၁၈)