News

POST TYPE

EDITORIAL

ရခိုင္ျပႆနာ၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ သံတမန္အဖြဲ႔ႏွင့္ပီအာ (Daily, Vol-6/No-19)
02-May-2018

ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိကာ စံုစမ္းေလ့လာၿပီးေနာက္ ရခိုင္အထူးစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈကို ဆံုးေအာင္နားမေထာင္ဘဲ ထျပန္သြားသည္ဟုဆိုကာ ၎တို႔အား ေမာက္မာ၊ ႐ိုင္းျပ၊ ေစာ္ကားသူမ်ားအျဖစ္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားျဖင့္ ပြဲဆူသြားခဲ့သည္။

အကယ္၍သာ ထိုသတင္းအတိုင္း အဆိုပါ သံတမန္မ်ား ျပဳမူသြားသည္ဆိုပါက သံတမနဆိုေသာ္ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္မေလ်ာ္ညီစြာ အလြန္အမင္း မယဥ္ေက်းသည့္အျပဳအမူျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္မွဇာတ္နာသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ အေလးကဲကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မေလးမစားျပဳမူျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကဲ့သို႔ မ်ားစြာ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးက အထူးအာဏာကုန္တာဝန္ လႊဲအပ္ထားေသာ ဝါရင့္ သံတမန္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ သံတမန္ မဆန္လြန္းေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္လာေစရန္ မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရိွခဲ့သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းေမးရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔သိလို၍ ေမးေသာ ေမးခြန္းအေပၚ ျမန္မာဘက္က တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အေျဖမ်ားက လိုရင္းမေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းႏွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာ အေျဖမ်ားျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္ခ်ည္းတလဲလဲျဖစ္ေနေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ျပန္လည္ နားေထာင္ရျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ား ႀကံဳခဲ့၍ေလာဟု စဥ္းစားစရာ ရွိေပသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းမွာ ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ သာမက ၎တို႔ ကိုယ္စားျပဳေသာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ အ႐ုပ္ဆိုးသြားေစခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ပီအာေခၚ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းနာ၊ အတတ္ပညာ လိုအပ္ခ်က္ ကြက္လပ္ကိုလည္း ဤအျဖစ္အပ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက အထူးအာ႐ံုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ တာဝန္ေပးလိုက္ေသာ သံတမန္မ်ားကို မည္သို႔ ဆက္ဆံစည္း႐ံုးရမည္၊ မိမိႏိုင္ငံဘက္မွ အေျခအေနမွန္မ်ားကို နားဝင္သြားေစရန္မည္သို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ တင္ျပမည္၊ ေက်နပ္လက္ခံသြားေစရန္ မည္သို႔လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ျပသမည္ဆိုေသာ သံတမန္ဆန္ဆန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုစည္း႐ံုးသည့္ နည္းပရိယာယ္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ရခိုင္ျပႆနာသည္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္အျမင္၊ အယူအဆမတူသူမ်ားကိုအိုအိုင္စီ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ေတာ္သားမ်ားအျဖစ္တံဆိပ္ကပ္၊ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ၊ ရန္ေထာင္၊ ဆဲဆိုေန႐ံုျဖင့္ ေျပလည္သြားမည့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ဘက္က မည္မွ် ႐ိုးေျဖာင့္မႈရွိရွိ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ျပသရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္မိမိတို႔ဘက္က မွားယြင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲအေခ်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အမွန္အတိုင္း သိရွိရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရန္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ထိုက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ ရန္၊ ျပႆနာအေပၚ မိမိတို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အားလံုးကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊ ယင္းျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တရားမွ်တမႈရွိရွိ ကိုင္တြယ္စီရင္ရန္ လိုေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ လက္ေတြ႔ေျမျပင္မွ ပကတိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက သိရွိရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္တစ္ဖက္က တင္ျပထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ အမွန္အကန္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု အသင့္ရွိေနရန္လိုေပသည္။

သို႔မဟုတ္ပါဘဲ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွလည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္လည္းေကာင္း ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ သံတမန္အဖြဲ႔အား အမုန္းစကား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေနေသာ မယဥ္မေက်း စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဆဲဆို၊ ျပစ္တင္၊ ရန္ေတြ႔ေနပါက ၎တို႔ သိရွိထားေသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း သတင္းစကား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ အမုန္းတရားကိုသာ လက္ကိုင္ျပဳေနသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားႏိုင္သျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္ ထက္ျမက္စြာ တံု႔ျပန္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၅-၂၀၁၈)