News

POST TYPE

EDITORIAL

လစာ၊ လုပ္ခႏွင့္ အစိုးရ၏တာဝန္ (Daily, Vol-6/No-18)
01-May-2018

အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခကို ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ၃၆၀၀ က်ပ္မွ ၄၈၀၀ က်ပ္သို႔ ေမလ တတိယအပတ္တြင္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္လည္းေကာင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကလည္းေကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ဂ်ီဒီပီေခၚ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးကာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အိုင္အယ္လ္အို ေခၚ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္က စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုမူ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခခံ လုပ္သားမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ လုပ္ခလစာမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ ေလ်ာ့က်ကာ လုပ္အားခလည္း တိုးျမႇင့္ရရွိသြားေသာေၾကာင့္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္ကပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာေငြ တိုးျမႇင့္ေပးထားသည့္အတြက္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တိုးျမင့္သြားသည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္က်ရန္ အလားအလာ နည္းပါးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ားစုက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနၾကသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ နိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသေလာဟူေသာ ေမးခြန္းထြက္ေပၚလာသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ေသာ လက္ရွိအစိုးရသည္ ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူဘဲ လစာတိုးေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ ဘ႑ာေငြကို အခြန္အရပ္ရပ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံထားျခင္းျဖင့္ အရန္သင့္ ရွာေဖြထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြစကၠဴအသစ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား တိုးျမင့္သြားျခင္းမွာ ေဈးကြက္၏ ထိတ္လန္႔မႈ သို႔မဟုတ္ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ မတည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိသည့္ ကုန္သည္ေလာက၏ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

သဘာဝအရ မိမိအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေရးကိုသာ အဓိက ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ ကုန္သည္မ်ားအဖို႔မူ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း အဟန္႔အတား ျဖစ္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လုပ္သား အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္လာဖြယ္ရွိသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသည္ ယင္းႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ လုပ္သားမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢတို႔၏ ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိအက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္လာမည္ဆိုပါက ဆိုခဲ့ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပႆနာအၾကား သာမန္ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ လက္ခုပ္သံရႏိုင္ေသာ အမ်ားႀကိဳက္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။ 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လြယ္ကူ၊ ေခ်ာေမြ႔၊ ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အျခားဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံ လုပ္သားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေပမီ ေဒါက္မီ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္လည္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အာဆီယံအသိအမွတ္ျပဳ ကၽြမ္းက်င္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁-၅-၂၀၁၈)