News

POST TYPE

EDITORIAL

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူကိုသာ ေထာက္ထားပါ (Daily, Vol-6/No-16)
29-Apr-2018

ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ RSF ေခၚ နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႔က ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေျခာက္ဆင့္ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။ 

ယခင္စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္စာလွ်င္ ယေန႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားစြာ တိုးတက္လာေသာ္ျငား ယခင္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ လက္ရွိ အရပ္သား အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါမူ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထိပ္ဆံုး တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးကမူ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုး အကဲျဖတ္သည္မ်ားကို အေျခခံသတ္မွတ္ေပးေသာ RSF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မျငင္းဆန္ေသာ္ျငား ဘဝင္မက်ေၾကာင္း အသီးသီး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံတြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသတင္းမီဒီယာညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္က RSF ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အရွိဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနဆဲကို အထူးျပဳ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ယခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၆ ဆင့္ ေလ်ာ့က်ကာ ၁၃၇ သို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ သိသာစြာ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ႏိႈင္းစာပါက က်ဆင္းသြားျခင္းမွာ အရပ္သားအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အစစ္အမွန္အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အထူးသတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းကာလသာ ရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားတို႔ ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳကာ အမုန္းစကား ျဖန္႔ခ်ိမႈ မ်ားျပားေနျခင္း၊ ရခိုင္ျပႆနာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာ၏အျမင္ အကဲဆတ္ေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ RSF ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းကို သံသယထားျခင္းမွာ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ရန္ထက္ တစ္ပါးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန၊ အခက္အခဲမ်ားကိုသာ ရမယ္ရွာ အေၾကာင္းျပသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။

ငယ္စဥ္က စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ထြက္သည့္အခါ မိမိနာမည္ မပါလာေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ မိဘမ်ားကို မိမိႏွင့္အတူ က်႐ံႈးသူမ်ား နာမည္ကို ဦးစြာေျပာ၍ က်ေဖာ္ညႇိျခင္းထက္ မိမိဘာေၾကာင့္ က်႐ံႈးခဲ့ရသည္ကို ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ အေျဖရွာကာ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္၌ကိုေရာ မိမိကို သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ လိုေလေသးမရွိ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည့္ မိဘတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဆယ္တင္ေထာက္မေပးသင့္ေပသည္။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းကိုလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေနသည့္အတြက္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထက္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ေထာက္ထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၉-၄-၂၀၁၈)