News

POST TYPE

EDITORIAL

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အႏုပညာ(Daily, Vol-6/No-14)
26-Apr-2018

သမိုင္းဦးဘံုေျမစနစ္၊ ဂူေအာင္း လူသားေခတ္တြင္ အလုပ္တာဝန္၊ နယ္ေျမ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခြဲေဝ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ပညာရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို နမူနာယူၿပီး သီအိုရီႏွင့္ နည္းနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပါရဂူေျမာက္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးေနသည့္ အတတ္ပညာသည္ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ သီအိုရီႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသြင္သဏၭာန္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုသည္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေစရန္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ လူ၊ ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ကို လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ဆက္ဆံ ထိေတြ႔၊ ႀကီးၾကပ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ တာဝန္ခြဲေဝ စီစဥ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ဟု လြယ္လြယ္ ေျပာႏိုင္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အပါအဝင္ မိသားစု တစ္စုခ်င္းမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈးမႈတို႔သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ယေန႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား  ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈးမႈ၊ ျမန္ဆန္၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ေထာင့္ေစ့၊ လစ္ဟာမႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္၊ သုေတသန ျပဳထားျခင္း၊ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္း၊ အားနည္းခ်က္၊ ယိုယြင္း လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေတြးဆထားျခင္း၊ ေျမျပင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ထားျခင္း စသည့္လုပ္ငန္း၊ က႑အလိုက္ ဦးေဆာင္ ႀကီးၾကပ္မည့္သူမ်ားကို လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးျခင္းမွာလည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ နယ္ပယ္အတြင္းမွ သာမက ျပင္ပနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လာေသာ အဆိုး၊ အေကာင္း တံု႔ျပန္သံမ်ား၊ ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုကာ သင့္ေတာ္သလို ေကာက္ယူ သံုးစြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတတ္ပညာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အခါ ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ တာဝန္ေပး ေစခိုင္းခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အခမဲ့ အကူအညီေပးျခင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း လက္ေတြ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထက္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းက ပို၍ ပညာရပ္ဆန္သလို ပို၍ သိမ္ေမြ႔ခက္ခဲသည္။ 

ထို႔အတူ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳရသည့္အခါတြင္လည္း ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ အရွိဆံုးမွာလည္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ တာဝန္ႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ပင္ စီမံထိန္းကြပ္ရန္ ခက္ခဲလြန္းလွေသာ လူမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္လွေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုး အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခါင္း႐ႈပ္ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ပညာပါပါ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္သြားရသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၄-၂၀၁၈)

(လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၁၈ - ၁ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)