News

POST TYPE

EDITORIAL

လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပႆနာ (Daily, Vol-6/No-12)
24-Apr-2018

အေရးေပၚလူနာမ်ားမွအပ သာမန္ေဆးကုသမည့္ လူနာမ်ား ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာန၏ လႊဲစာတင္ျပရမည့္ အစီအစဥ္ကို မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအခ်ိဳး မမွ်ျဖစ္ေနၿပီး သာမန္ေရာဂါမ်ားကိုပါ လက္ခံကုသေပးေနရေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ထိုသို႔စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူနာမ်ား၏လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ကုသခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္သည့္ သေဘာဟုလည္း ႐ႈျမင္မႈမ်ားရွိသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ သာမန္ေရာဂါမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသႏၲရ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္နင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ ေပးႏိုင္ေသာ္ျငား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔သာ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနၾကျခင္းမွာ ေဆး႐ံုႀကီးကို မႏိုင္ဝန္ထမ္းခိုင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ တန္းစီတိုကင္ေနရာ ေရာင္းစားျခင္း၊ လူအဝင္အထြက္ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ခိုးမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊဲစာစနစ္က်င့္သံုးရန္ စီစဥ္ျခင္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆီေလ်ာ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သာမန္ေရာဂါမ်ား လာေရာက္ ကုသေနၾကသနည္း၊ မိမိတို႔ႏွင့္ အနီးဆံုး ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အားမကိုးၾကသနည္းဆိုေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဦးစြာေစ့ငုေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုေပမည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေအာက္ေျခရွိ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ဝန္ထမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အာနိသင္၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရျဖစ္ေစ၊ လူသိနည္း၍ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ သီးျခားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားသို႔သာ သြားေရာက္ကုသလိုၾကျခင္းေပေလာဟု စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရမည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

စစ္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္သည္ စနစ္ဆိုး၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒအားနည္းခ်က္၊ ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္မႈ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆးပညာ၊ ကုထံုး၊ အကူကိရိယာပစၥည္းဆိုင္ရာ ပံုမွန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕က မတတ္သာသည့္အဆံုး အားကိုးေနရသည့္အသြင္ ေဆာင္ေနေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားမွ ပင္စင္စားႏွင့္ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ဆဲ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးဝန္ေဆာင္၊ ကုသမႈကိုသာ ထိေတြ႕သင္ယူလာခဲ့သူ အဆင့္အလိုက္ ရွိေနေသာ က်န္းမာေရး ေလာကသားမ်ားပင္ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးေနၿပီး အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားထက္ အနည္းငယ္သာလြန္သေယာင္ရွိသည့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္ပါ ဝန္ႏွင့္အား မမွ်သည္အထိ  သြားေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့က်န္းမာေရးေလာကတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကုသေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအျပင္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ေလ့လာသုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ အစဥ္အလာ စဥ္းစားနည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ တိုးလာသကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲဝင္ဝင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား၊ လူထုသေဘာထားအျမင္ စုေဆာင္းျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးအရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အတတ္ပညာ၊ ခံစားခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္ ျမႇင့္တင္ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရွိ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳေျဖရွင္းေစလိုေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၄-၄-၂၀၁၈)