News

POST TYPE

EDITORIAL

ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ (Daily, Vol-6/No-11)
23-Apr-2018

လတ္တေလာအားျဖင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား လိႈင္းထေနေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ အဖမ္းခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ထံုးစံအတိုင္း အုပ္စုႏွစ္စု ဆန္႔က်င္ဘက္ ရပ္တည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

မူလကပင္ ရခိုင္ျပႆနာအေပၚမူတည္ကာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို အမ်ိဳးသားေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ကာ ေငြေၾကးမက္ေမာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥကို မ်က္ကြယ္ျပဳသူမ်ားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ စြပ္စြဲမႈ အင္အားေကာင္းေနေသာ အဆိုပါ ျပႆနာကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားမလည္၊ မသိရွိသူေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအေပၚ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ အျမင္မ်ားရွိၾကသည္။

သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္းတြင္ပင္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အျမင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ ေရာယွက္ကာ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

မူလကပင္ ရခိုင္ျပႆနာအေပၚ တိမ္းေစာင္းေသာ အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေဖာ္ေနသည့္ ဝယ္သတင္း အမ်ားစုကို အသံုးျပဳေနေသာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန အပါအဝင္ ျပည္ပသတင္းဌာန၊ ေအဂ်င္စီ အမ်ားစုအေပၚ အစိုးရ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ ထိုအေျခအေနၾကားတြင္ ဓားစာခံသဖြယ္ ျဖစ္သြားရသည္။

အင္းဒင္ရြာ လူသတ္မႈကုိ အေျခခံထားေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ကိစၥသည္ ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အျပင္ ယင္းေနာက္ကြယ္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္စံႏႈန္း၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထုထည္ႀကီးႀကီး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီး ပါဝါႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ေ႐ႊ႕မႈတစ္ရပ္ ရွိေနႏိုင္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း အေျခအေနကို ဆက္စပ္နားလည္ႏိုင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပံုရိပ္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရခိုင္ျပႆနာ တြဲခ်ိတ္ေနျခင္းကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စနစ္ဆိုးႏွင့္ တြဲကပ္ပါလာေသာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေျဖရွင္းနည္းမ်ားေၾကာင့္ ဓားစာခံ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းမက် ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျပႆနာမ်ားအေပၚ အြန္လိုင္းလႈမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ တြန္းအားေပးေနသူမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပါဝါအမာကို အထိုင္ျပဳထားသူမ်ားႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဆက္စပ္ေနၿပီး သည္းေျခႀကိဳက္ သို႔မဟုတ္ ယေန႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီကို ခံတြင္းေတြ႔ေနၾကသူ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု၊ အမိန္႔ေပးခိုင္းေစမႈတစ္ခုေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အေပၚ ရခိုင္ျပႆနာကိုအေျချပဳကာ တမင္ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္သဖြယ္ အသံုးျပဳ၍ ICC ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးသို႔တင္ရန္ OIC ေခၚ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ႀကိဳးစားေနေပရာ အြန္လိုင္းလႈမႈကြန္ရက္ေပၚမွ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံဝါဒီမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားႏိုင္စရာ ရွိေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားအၾကား မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဓားစာခံမ်ားကို ရမယ္ရွာအေျချပဳကာ အခ်င္းခ်င္း ျပစ္တင္ရန္ေစာင္ေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ မ႐ိုးသား၊ မေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၃-၄-၂၀၁၈)