News

POST TYPE

EDITORIAL

ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္ ထိုးလိုက္ေသာေခါင္းေလာင္း (Daily, Vol-6/No-10)
22-Apr-2018

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴး မိုးရန္ႏိုင္က တရားခြင္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းျပႆနာအေပၚ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အထူးျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားထက္ လက္ရွိျပႆနာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုသာ အထူးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်ိန္တန္ၿပီေလာ၊ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္က အစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့ၿပီး မူလအေျခခံ သေဘာသဘာဝအရပင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မႈခင္းႏွိမ္နင္း၊ ကာကြယ္ေရး တာဝန္မ်ားကို ျပည္သူႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္၏ အရန္အင္အားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထိပ္ပိုင္းရာထူးမွသည္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္အထိ ရဲလုပ္ငန္း၊ ရဲတာဝန္၊ ရဲက်င့္ဝတ္စသည့္ ရဲတို႔ တတ္အပ္ေသာ အ႒ာရသမ်ားကို အမွန္တကယ္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ၊ ရဲစစ္စစ္မ်ားထက္ တပ္မေတာ္မွ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို မူလ တပ္ရာထူးထက္ တစ္ဆင့္ျမႇင့္၍ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားသည့္ ဓေလ့ျဖစ္သည္။ 

မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္စနစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္း၍မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ခန္႔ထား မည့္ရာထူးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ အတတ္ပညာ၊ အေတြ႔အႀကံဳရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ရဲသိပၸံႏွင့္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ကာလ တစ္ခုအထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားၿပီးမွသာ အလုပ္သင္အျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစသည့္စနစ္မ်ိဳး စဥ္းစားသင့္ေပသည္။
 
ထို႔ေနာက္ ရဲသိပၸံႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ အဆင့္အတန္းကို ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ရဲသိပၸံ၊ အကယ္ဒမီေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ျခင္းကဲ့သို႔ စြမ္းရည္ျမင့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 

လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးရမည့္ ျပည္သူအခ်ိဳးမမွ်ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား မႏိုင္ဝန္ထမ္းေနရျခင္း၊ ထမ္းေဆာင္ရေသာ တာဝန္ႏွင့္ယွဥ္ပါက ရရွိေသာ လစာ၊ အေထာက္အပံ့၊ ခံစားခြင့္၊ အေဆာင္အေယာင္၊ လက္နက္ကိရိယာ မ်ားစြာ နိမ့္ပါး၊ ေခတ္ ေနာက္ က်ေနျခင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းကို ေျခေျချမစ္ျမစ္၊ ထဲထဲဝင္ဝင္၊ က်က်နန မသိသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား စိတ္ပ်က္မႈ၊ ရာထူးတိုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာျခင္းတို႔မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား မဆိုထားႏွင့္ ျပင္ပမွ ေလ့လာၾကည့္သူမ်ားပင္ သိရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ဒုရဲမွဴးမိုးရန္ႏိုင္ကဲ့သို႔ ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေပၚ အားေပးေထာက္ခံေနၾကျခင္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေပၚ ခ်စ္စိတ္၊ မုန္းစိတ္ထက္ အမွန္တရားကို ရဲဝံ့စြာ ထုတ္ေဖာ္ရဲသူတစ္ဦးကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားသည့္သေဘာ ပိုကဲသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုအခ်က္သည္ ႏွစ္မ်ားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္တိမ္းေစာင္းမႈ ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးလိုက္သည့္ ေခါင္းေလာင္းသံဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၂-၄-၂၀၁၈)