News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးၾကည့္ပါ (Daily, Vol-6/No-5)
04-Apr-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အမ်ားစုမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ဥပေဒ အားနည္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ေသာ အုပ္စုအျမင္မ်ားမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး နိမ့္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာ တစ္ခုခုႀကံဳတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္ပံု၊ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနေပသည္။ 

ထို႔အျပင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကလည္း ယင္းစနစ္ကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခဲ့သူမ်ားေရာ စနစ္၏ အျပဳခံမ်ားတြင္ပါ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း စိတ္သႏၷာန္တြင္ စြဲထင္ေနတတ္ျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အမွတ္ေပါင္းကိုၾကည့္၍ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေသာ ပညာေရးစနစ္အလြဲႏွင့္ အရာရာ တတ္သိနားလည္သူမ်ားသဖြယ္၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ားသဖြယ္ ထင္ျမင္လာေစရန္ ပံုစံသြင္းေပးထားေသာ သီးသန္႔ အလႊာတစ္ခု ရွိေနျခင္းတို႔ကလည္း အုပ္စုအျပင္ အုပ္စုခြဲစိတ္၊ အုပ္စုတြဲမ်ား မတူျခားနားသူမ်ားအေပၚ၊ အရပ္သားေခၚ ျပည္သူလူထုအေပၚ အထင္အျမင္ေသးစိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းသြားေစသည္။ 

ထို႔ထက္ပို၍ ျပႆနာ တစ္ခုအေပၚ မိမိတို႔ႏွင့္ မတူျခားနားေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ျမင္ၾကည့္၊ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္း ၾကည့္လိုသူမ်ားအား ရန္ ငါ စည္း ျခား ႐ႈျမင္လာျခင္း၊ ျပႆနာကို အစြန္းေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုလာျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ရန္သူကို အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္လိုေသာ စိတ္မ်ားလာျခင္းကဲ့သို႔ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း ေရွ႕ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ 

အက်ိဳးဆက္မွာ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေစ့ငုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ႐ႈေထာင့္စံုမွ ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ အားနည္းကာ လက္ေတြ႔က်၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွ ကင္းကြာလာျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္၊ ရပ္ဝန္း၊ အုပ္စုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယထာဘူတက်က်၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈရွိရွိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေဝဖန္ ေထာက္ျပခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔က်က်၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရွိ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ တံဆိပ္ကပ္ကာ လက္ေတြ႔မက်ေသာ ရယ္ဒီကယ္ဆန္ဆန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္သာ အားသန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

လတ္တေလာအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး နယ္ပယ္တြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္းရွိေနေသာ ရမ္းကု ျပႆနာအေပၚ ယင္းနယ္ပယ္အတြင္းမွ ေရွး႐ိုးစြဲႏွင့္ အုပ္စုသေဘာ ဆန္လြန္းေသာ အျမင္မ်ားက လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ရွိေသာ ပကတိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ နယ္ပယ္ အားလံုးနီးပါးသည္ ဥခြံအတြင္း ရွိေနသည့္အတြက္ ျပႆနာမ်ားကို အ႐ိုးစြဲလာေသာ စံႏႈန္း သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ဘာသာ ေဘာင္ခတ္ထားေသာ အဝန္းအဝိုင္းဥခြံအတြင္းမွ အျမင္တို႔ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ယင္းနည္းလမ္းႏွင့္မတူ ျခားနားသူမ်ားအေပၚ ရယ္ဒီကယ္စိတ္ျဖင့္ တံု႔ျပန္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလွ်င္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းယခုထက္ပို၍ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမင့္တက္၍ ေဝးေဝးျမင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၄-၄-၂၀၁၈)