News

POST TYPE

EDITORIAL

ရမ္းကုျပႆနာလက္ေတြ႔က်က် ေျဖရွင္းပါ (Daily, Vol-6/No-4)
03-Apr-2018

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္လိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆးကုေနသည့္ရမ္းကုမ်ားကို အေရးယူေပးရန္အဆိုကို မဲခြဲရာတြင္ တစ္မဲအသာျဖင့္ အဆိုတင္သူဘက္က ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမ်ားက ရမ္းကုမ်ား၏ေပါ့ဆမႈ၊ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထု အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းကိုထိေရာက္စြာ အေရးယူ ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္လိုလားေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္သူမ်ားဘက္က တစ္မဲအသာျဖင့္ ယင္းအဆိုကို ေခ်ဖ်က္သြားခဲ့သည္။

ရမ္းကုျပႆနာသည္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနယ္ပယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အျမစ္တြယ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းျပႆနာကို ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းေမး၍ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ ရမ္းကုမ်ားကို အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနေသာ္ျငား ယေန႔အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ရွိ ရမ္းကုျပႆနာနည္းတူ အျခားနယ္ပယ္မ်ားရွိ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္တြင္လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားကိုလည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရ အဆက္ဆက္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္သာ ႀကိဳးစားလာခဲ့ရာ မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မွ် ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား၊ မွတ္တမ္း မေတြ႔ရေသးေပ။

ျပႆနာမ်ား၏ ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ စံုစမ္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အေပၚယံတြင္ျမင္ရသည့္ ျပႆနာကို သမား႐ိုးက် အျပစ္ေပး အေရးယူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေသာေၾကာင့္ ေရေပၚတြင္ေပၚေနေသာ ေရခဲေတာင္၏ အစိတ္အပိုင္းကိုသာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေပသည္။

ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ အသိပညာေရခ်ိန္နိမ့္က်ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိေရာက္၊ လံုေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားက ေဝးလံေခါင္းပါး၊ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ရမ္းကုေခၚ လိုင္စင္မရွိဘဲ၊ စနစ္တက် သင္တန္း တက္ထားျခင္းမရွိဘဲ ေဆးကုသေပးေနသူမ်ားကို မွီခိုအားကိုးရန္ အဓိက ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန မဆိုထားႏွင့္ တိုက္နယ္အဆင့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ပင္ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ရာထူး လစ္လပ္ေနေသာ ေနရာ အမ်ားအျပား ရွိေနေသာႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ရမ္းကုမ်ားကို အားကိုးေနရျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွေပ။ ရမ္းကုမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားသူ၊ အသက္ ဆံုး႐ံႈးသြားသူမ်ား ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အသင့္အတင့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ ရမ္းကုမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါ သက္သာသြားသူ၊ အသက္မဆံုး႐ံႈးရသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဆိုေသာအခ်က္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။

ထိုသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ ရမ္းကုမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ သို႔မဟုတ္ မသြားေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ရမ္းကုမ်ားက ထိုက္သင့္သေလာက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို လက္သင့္ခံရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ လက္ေတြ႔ အက်ဆံုး ေျဖရွင္းနည္းမွာ ယူနီဆက္ဖ္ေခၚ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္ အရပ္လက္သည္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ဆြဲေဆာင္ေခၚယူ စုစည္းကာ ေခတ္မီသားဖြားနည္းသင္တန္းမ်ား စနစ္တက်ေပး၍ သားဖြား အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီလိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းလမ္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးႏႈန္း၊ ေမြးဖြားၿပီးစ ကေလးငယ္ ေသဆံုးႏႈန္း မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္မွာ အေကာင္းဆံုး သာဓကျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ျဖစ္ေနေသာ ရမ္းကုျပႆနာကိုလည္း ယင္းသာဓကကိုေဆာင္ကာ ၎တို႔အား စနစ္တက် ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုး၍ အေျခခံ ေရာဂါကုသနည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး နည္းလမ္းမ်ား၊ ေရာဂါ အဆင့္အလိုက္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေျခ ရွိ မရွိ ခြဲျခားသည့္ နည္းလမ္း၊ ၎တို႔ ကုသႏိုင္ေျခမရွိပါက အဆင့္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးမွဴး သို႔မဟုတ္အနီးဆံုး ေဆးခန္း၊ ေဆး႐ံုသို႔လႊဲပို႔ေစျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကိုေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသင့္ေပသည္။

အေျခအေန အရပ္ရပ္အရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ အသိပညာ ပို၍ ျမင့္မားသည္ဟု ယူဆစရာရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ပင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသးခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ အေျခအေနအရ အားကိုးအားထားျပဳေနရသူ ရမ္းကုမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၄-၂၀၁၈)