News

POST TYPE

EDITORIAL

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သမၼတအသစ္ (Daily, Vol-5/No-301)
28-Mar-2018

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အမ်ားႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သူ ဦးဝင္းျမင့္ကို မဲအမ်ားစုျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေလ့လာၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ ပို၍ေသခ်ာေသာ မဲမ်ားရရွိေစရန္ မ်က္ႏွာလာျပျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ယခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္စဥ္က မဲေပးသူ စုစုေပါင္း ၆၅၂ ဦး မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္က ၃၆၀ မဲ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ၂၁၃ မဲႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၇၉ မဲရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုက်င္းပေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္မူ မဲေပးသူ ၆၃၆ ဦးမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ဦးဝင္းျမင့္က ၄၀၃မဲ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ၂၁၁ မဲႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ၁၈ မဲ ရရွိခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္ အာဏာရပါတီက ဦးဝင္းျမင့္ကို ပံုေအာမဲေပးခဲ့ျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတရာထူးအတြက္ ႀကိဳတင္လ်ာထားေသာ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ယခင္ထက္ပို၍ ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ရန္ ကနဦး ေျခလွမ္းဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အသစ္တစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးပါက ယခင္သမၼတေဟာင္းက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား ေနရာတြင္ သမၼတအသစ္က ၎၏လူမ်ားျဖင့္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မူလက လုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ားအျပားကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ဟု အထင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရာထူး အပါအဝင္ မ်ိဳးစံုေထြျပားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ နာယက၊ ဥကၠ႒ တာဝန္မ်ားစြာ ရယူထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲကို လက္ေတြ႔ ျဖတ္သန္းၾကည့္သည့္အခါ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖိအား မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္လာရသည့္အခါ အသက္အရြယ္အရ ႀကီးစြာ ပင္ပန္းလာျခင္းကလည္း သမၼတအသစ္ကို ၎၏လုပ္ငန္း တာဝန္အခ်ိဳ႕ လႊဲအပ္ဖြယ္ရွိမည့္ အရိပ္အေျခ ရွိေနေပသည္။

မ်ားစြာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕၏ အေျခခံ အသိပညာ၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Political Will ေခၚ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ေစတနာတို႔အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အားမလို အားမရ စိတ္ပ်က္စျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္းမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေပးအပ္ရမည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခ်ိန္ဆြဲမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ျပည္သူအေပၚ ေမာက္မာခက္ထန္မႈ၊ အခြင့္အာဏာ အလြဲသံုးမႈ၊ မေလ်ာ္ဩဇာ အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းဆိုးမ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္၊ ျပဳျပင္၊ အစားထိုး၊ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္သူ အမ်ားစုက ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ေပးအပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင္သာထင္သာ ရွိလာေစရန္ ျပသႏိုင္မည့္ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ိဳး တစ္နည္းအားျဖင့္ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ”ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ သမၼတတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္အေပၚ ယခင္သမၼတကဲ့သို႔ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္လာမည္ေလာ၊ အရည္အခ်င္း ျပသခြင့္ရမည္ေလာ ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၈-၃-၂၀၁၈)