News

POST TYPE

EDITORIAL

ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးမခ်ေစလို (Daily, Vol-5/No-281)
05-Mar-2018

အစစ္အမွန္ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္လာသေလာဟု သံသယ ရွိလာၾကျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ေဖာ္ထုတ္၊ ေျပာဆို၊ ထုတ္ေဝ၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္၊ စုေဝး၊ ဆႏၵျပခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္လာသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ပိုတိုးလာျခင္းမွာ မ်ားစြာ ထင္ရွားလွသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ကို ဦးတည္ ေရးဆြဲရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ရည္ၫႊန္းျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း ထိုသို႔ တစ္သီးပုဂၢလဆန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လက္ရွိအစိုးရက ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳစားလာေသာ ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ စုေဝးျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ျပဳမူမႈ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႔အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုျငား ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္၊ က်ယ္ေျပာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ အဓိပၸာယ္မ်ား သက္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ မရရွိေသးသည့္ ႏုႏုနယ္နယ္ ဒီမိုကေရစီကို ေဘာင္ခတ္ျခင္းမည္ေပသည္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုစလံုးကို လက္ရွိ အာဏာရပါတီက ႀကီးစိုးထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ျပင္ဆင္ရန္၊ အဓိပၸာယ္ ထပ္မံ ဖြင့္ဆိုရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ အထေျမာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာကို စာနာေထာက္ထားေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ တစ္သက္တာ လိပ္ျပာသန္႔ေစလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ရွိေနလင့္ကစား နည္းပါးလြန္းေသာ အေရအတြက္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္လြန္းေသာ ကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဟန္႔တားကန္႔ကြက္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

အာဏာႏိုင္ငံေရးတို႔မည္သည္ ကစားပြဲႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူသည္။ သူမႏိုင္ ကိုယ္မ႐ံႈးဆိုေသာ မွ်တသည့္ ကစားပြဲမ်ား ရွိတတ္ေသာ္လည္း လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ား ေခါင္းေထာင္မႈႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတို႔ အင္အားေကာင္းေသာ ယေန႔ကာလမ်ိဳးတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကို အလဲထိုးျဖင့္ အႏိုင္ရရွိရန္သာ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။

အာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို လက္မရြံ႕တမ္း ကာကြယ္မည့္အုပ္စုႏွင့္ လက္ဝဲသူငယ္နာ မစင္လွသည့္အျပင္ သူရဲေကာင္းေမွ်ာ္၊ လူပုဂၢိဳလ္ ကိုးကြယ္မႈ ဆန္လြန္းေသာ အုပ္စုႏွစ္စုတို႔အၾကား ေစးကပ္မႈ မရွိလွေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား ေပါက္ဖြားရွင္သန္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအခ်ိဳ႕ကို မိမိကိုယ္က်ိဳး စီးပြားအလို႔ငွာ အသံုးခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ေသာကေပြေနေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ေစခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနၾကားက ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ပင္ ၿငိဳးသူ ရန္ဘက္မ်ားပမာ အေသအေက် တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည့္အျပင္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္တိုက္ပြဲဝင္ ရယူခဲ့ရေသာ သက္တမ္းႏုႏု ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးက်ေစမည့္ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ ႀကံစည္၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆင္ျခင္ၾကေစလိုေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၃-၂၀၁၈)