POST TYPE

EDITORIAL

Tablet ထဲတြင္ သာသည့္ လ (Daily, Vol-5/No-275)
27-Feb-2018

မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက ေက်းလက္ေဒသရွိ က်န္းမာေရး အမႈထမ္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထံ Tablet မ်ားေပးရန္ စီစဥ္သည့္သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ထူးထူးျခားျခား မွတ္ခ်က္စကားေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ သာမက က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေဝဖန္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ သူ၏မွတ္ခ်က္စကားမွာကား ယခုလိုျဖစ္ေပသည္။ “ဒီအရင္းအႏွီးက အလြန္ႀကီးမားေသာ အျမတ္အစြန္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေလာကတစ္ခုလံုးကို၊ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ေျပာင္းျပန္ေတာင္ လွန္လို႔ရတဲ့ဟာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဒီဟာကိုျပန္ၿပီး မစဥ္းစားေတာ့ပါဘူး”ဟူ၍ပင္။ 

၎၏ အဆိုအရ Tablet မ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ကိစၥေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက႑ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက အားနည္းခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအၾကား အထူးေဝဖန္စရာ ျဖစ္သြားျခင္းပင္။ ဝန္ႀကီးအေနႏွင့္ ထိုသို႔ Tablet ျဖန္႔ေဝသည့္ကိစၥေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားတြင္း ေရာဂါကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ လြန္စြာ ထိေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို က်န္းမာေရးက႑ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အေနအထားအထိ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ၫႊန္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ 

မွန္ပါသည္။ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ရွိေနသည့္ က်န္းမာေရး အမႈထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ရာသီေပၚ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ အျခားကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မည္သို႔မည္ပံု စနစ္တက် ကုသရမည္ဟူေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို Tablet မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရရွိမည္ဆိုပါက ယင္းကိစၥသည္ ဝန္ႀကီးေျပာသလို လြန္စြာ ႀကီးမားသည့္ အျမတ္အစြန္းကို ရရွိမည္သာျဖစ္ေပသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးႀကီးသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ေရးဟူသည့္ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ယခုအစီအစဥ္သည္ လြန္စြာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ကိစၥဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း Tablet မ်ားခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ က်န္းမာေရးေလာက တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟူေသာကိစၥမွာမူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေကာင္း မ်ားစြာကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကရသည့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ျပက္ရယ္ျပဳစရာ သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္သြားသည္ကို အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္တြင္ Tablet ျဖန္႔ေဝသည့္ကိစၥႏွင့္ဆက္စပ္၍ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အျခားကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ ဥပမာ- ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ Internet Connection ေကာင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိ၊ မရွိဟူေသာ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း မိေသာ္လည္း Mobile Data မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိေနျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပသည္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို Tablet ေပးသည့္ အစီအစဥ္မွာ သတင္း အခ်က္အလက္ က႑အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေလာကတစ္ခုလံုး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးက႑မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေနကို ေခတ္ေနာက္မက်ေစဘဲ ေကာင္းစြာ သိရွိေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခန္းက႑ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ မည္သည့္စကားကိုမဆို လုပ္ေပးႏိုင္သေလာက္သာ သတိထား ေျပာဆိုသင့္ေပသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္တို႔ဟူသည္ အမ်ားျပည္သူ အားတက္သေရာ ျဖစ္လာေအာင္ ေျပာဆိုတတ္သည့္ အမူအက်င့္ ရွိတတ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဘဝ၌ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသေလာက္သာ ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အခန္းက႑ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ ( ၂၆ - ၂ - ၂၀၁၈)