News

POST TYPE

EDITORIAL

ဗီလိန္ႀကီးစိုးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေလာ (Daily, Vol-5/No-270)
21-Feb-2018

ဗီလိန္ဟု ႏႈတ္က်ိဳးေနၾကသည့္ လူဆိုး သို႔မဟုတ္ လူၾကမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Villain ဟုေခၚသည္။ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ “လူဆိုး၊ လူသြမ္း၊ ေၾကးစား ရာဇဝတ္ေကာင္၊ ျပဇာတ္၊ ဝတၳဳ၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အဓိက လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္၊ ယုတ္မာေသာသူ”ဟု အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ဗီလိန္တို႔မည္သည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အၿမဲ ႀကံစည္အားထုတ္ကာ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သူမ်ားဟု အမ်ား နားလည္ထားၾကသည္။

မည္သည့္နယ္ပယ္၊ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို ဗီလိန္မ်ား ရွိေနတတ္ၿပီး ထိုဗီလိန္မ်ားေၾကာင့္ပင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳးဘဲ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ နပန္းလံုးေနတတ္သည္။

ဗီလိန္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားေရာ၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ရွိတတ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားတတ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗီလိန္မ်ားက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေလာက အသီးသီးတြင္ အာဏာရလိုမႈ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး ေလာဘတို႔ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ စာရိတၱ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အသိပညာေရခ်ိန္မ်ား နိမ့္က်ကာ ဗီလိန္မ်ား ေမြးဖြားလာတတ္သည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဓနဥစၥာ ခြဲေဝမႈ အခ်ိဳးမညီမွ်မႈ သို႔မဟုတ္ လူတိုင္း ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ တိုးတက္ႀကီးပြားခြင့္ကို ဖန္တီးေပးမည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အားနည္းခ်ည့္နဲ႔မႈတို႔က ဗီလိန္မ်ား ေမြးဖြားလာေစရန္ အဓိကပံ့ပိုးေပးသည္။

မူမမွန္ေသာနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ မမွ်တေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူ၊ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝထားသူမ်ားသည္ ပံုစံတက်၊ စည္းကမ္းတက် မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ ၿပိဳင္ဆိုင္ရပါက လက္ရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လက္ရွိစည္းစိမ္မ်ိဳး ရရွိရန္ လမ္းမျမင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လက္ရွိအေျခအေန မယိမ္းယိုင္သြားေစေရးအတြက္ မူမမွန္ေသာ၊ မမွ်တေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပင္ ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္လာၾကသည့္အခါ ဗီလိန္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္၊ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ်မရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးျခင္းတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အတြင္း ဗီလိန္မ်ားကိုသာ တိုးပြားလာေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑က မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအသီးသီး၏ အမြန္အျမတ္တရား သို႔မဟုတ္ ေတာ္တည့္ မွန္ကန္သည့္ အဆံုးအမမ်ားကို လူအမ်ားအား ျပန္လည္ ဆံုးမသြန္သင္ေပးရမည့္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတာဝန္ယူထားသည့္ နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ ကိုယ္တိုင္ အစစ္အမွန္ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေသြဖည္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား အတင့္ရဲရဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ယင္းအေျခအေနကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း၊ အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံသယျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔သည္ ဗီလိန္မ်ားကို အားေပး၊ အားေျမႇာက္ျပဳသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ပြင့္လင္းမွ်တေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ဗီလိန္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ မထိရဲ၊ မတို႔ရဲ ရွိေနပါလွ်င္ ဗီလိန္ အားေပး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက ဖယ္ၾကဥ္၊ ေရွာင္ရွားျခင္းကိုခံရၿပီး ဗီလိန္မဟုတ္ေသာ ေျမစာပင္မ်ားသာ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၂-၂၀၁၈)