News

POST TYPE

EDITORIAL

အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျမႇင့္တင္ပါ (Daily, Vol-5/No-266)
17-Feb-2018

မၾကားဝံ့ မနာဖြယ္ အမႈအခင္းအခ်ိဳ႕ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ရွိေရာက္ေနေသာ အဆင့္အတန္းကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ 

အထူးသျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းက ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ မ်ားစြာ ေသြဖည္ကာ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးလွသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားမႈတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက အေတာ္ပင္ နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ကေလးသူငယ္ ထိခိုက္၊ နာက်င္၊ ေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက သက္ေသျပေနေပသည္။ 

ကေလးစစ္သားဘဝ အေတြ႔အႀကံဳကို အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သူ တရား႐ံုးအထုတ္တြင္ လူသတ္မႈထက္ ပို၍အေစာင့္အၾကပ္ထူေျပာ၊ တင္းက်ပ္ျခင္းတို႔မွာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့သူတစ္ဦး၏ အမႈကို ကိုင္တြယ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ ပစၥကၡ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ 

အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ျခင္း၊ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းတို႔က ဆင္းရဲျခင္း၊ ပညာေရးေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျခင္း၊ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးျခင္းတို႔က ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားထူေျပာကာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည္။ 

ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတို႔မွာ အာဏာသံုးရပ္ကို တေပါင္းတည္း ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ ကာလအေျခအေန အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ေသာ္ျငား ယေန႔ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္မူ ထိုက္သင့္သေလာက္ ေလ်ာ့က်သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာတိုင္း အစိုးရတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လည္း အစိုးရနီးပါး တာဝန္ရွိေပသည္။ 

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းျဖစ္ေပၚေနေသာ တုန္လႈပ္အံ့ဩဖြယ္၊ စက္ဆုပ္ထိတ္လန္႔ ဖြယ္၊ မၾကားဝံ့မနာဖြယ္ရာ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားျဖစ္သည္။ 

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေနပါက မႈခင္းေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 
အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ေခတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖဳတ္ပယ္၊ ဖ်က္သိမ္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေပသည္။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ အင္အား အနည္းဆံုးႏွင့္ အကာအကြယ္အမဲ့ဆံုးမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမွန္သမွ် အထူးအေလးအနက္ထား၍ ဂ႐ုတစိုက္ ျဖည့္ဆည္း အကာအကြယ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ 

ယေန႔ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္၊ ေအးခ်မ္း၊ လံုၿခံဳေစျခင္း၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ ေလ့က်င့္ျပဳစု၊ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းမွာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အေရာင္တင္ျခင္း မည္ေပသည္။ 

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္လည္း အေပၚယံဆန္ေသာ သာမည ကိစၥမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မေနေစဘဲ ယေန႔မွစ၍ အႏွစ္သာရပါေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အေရာင္အဝါကို ျမႇင့္တင္ထြန္းေတာက္ႏိုင္ေစေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၅-၂-၂၀၁၈)