News

POST TYPE

EDITORIAL

ဗ.က.သ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈက ေျပာေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အဆင့္အတန္း (Daily, Vol-5/No-251)
30-Jan-2018

ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးေရး ဆႏၵျပသည့္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ ဗကသ ေခၚ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ ေက်ာင္းသား ၃၆ ဦးကို ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပြဲဆူသြားခဲ့သည္။ 

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းေပၚ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံု၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူဟူ၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အုပ္စု သံုးခုေတြ႔ရသည္။

ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းစြဲစိတ္ျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် တစ္ဖက္သတ္ မွန္ကန္၊ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသ၊ ေျပာဆိုရန္ အသင့္ရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ေနာက္ကြယ္မွ လံႈ႔ေဆာ္ေစခိုင္းသူမ်ားကို အျပစ္တင္ထားၾကသည္။

အခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိ အစိုးရသည္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ လက္ရွိ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပျခင္းမွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရကို တမင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ေစလိုျခင္းဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

ဒုတိယအုပ္စုမွာ အာဏာလက္လႊတ္ထားသူမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိအစိုးရကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုးရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် အတိုက္အခံျပဳ၊ ကန္႔ကြက္၊ ႐ႈတ္ခ်၊ အျပစ္တင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕က အစိုးရသည္ အတိုက္အခံဘဝက ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕မွာ လက္ရွိ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး အာဃာတ မကင္းေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ပါ ခိုင္းႏိႈင္းေဝဖန္ အျပစ္တင္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕မွာမူ တစ္စံုတစ္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရကို အစြန္းေရာက္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားျဖင့္ သဲႀကီးမဲႀကီး ဆဲဆို၊ ပုတ္ခတ္၊ တိုက္ခိုက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမအုပ္စုႏွင့္ ဒုတိယအုပ္စုဝင္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လက္ရွိ ဗကသ ေက်ာင္းသား ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ အာဏာစြဲ၊ အၿငိဳးအာဃာတ မကင္းသည့္ ျပင္းျပေသာ အခ်စ္၊ အမုန္း မီးေတာက္မ်ား ေရာယွက္ေနေပသည္။

တတိယအုပ္စုမွာမူ အစိုးရကို ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းထက္ ျဖစ္စဥ္ကို ယထာဘူတက်က် ေလ့လာသံုးသပ္ကာ အစိုးရကို ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ အုပ္စုထက္စာလွ်င္ တတိယအုပ္စုမွာ လူအင္အား အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။

တတိယအုပ္စုသည္ ဆႏၵျပေသာ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေယဘုယ် ဆန္လြန္းလွေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ လြန္ကဲေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို သေဘာမတူၾကသလို အစိုးရ၏ ေက်ာင္းထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း လက္မခံၾကေပ။ 

ရခိုင္ျပႆနာကို အေျခခံကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုလသမဂၢ၏ ဖိအား၊ အႏိုင္က်င့္မႈဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ ျပည္တြင္းရွိ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ မီးထိုးမႈတို႔ ႀကံဳေနရသည့္ၾကားက စြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ့ဖ်င္းေသာ သို႔မဟုတ္ တမင္ ပြဲဆူသြားေစလိုေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွာ လက္ရွိ အစိုးရႀကံဳေနရသည့္ အက်ပ္အတည္း ပိုဆိုးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ၊ ယထာဘူတက်စြာ ေဝဖန္ကာ ျပႆနာကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၍ ေရွ႕ ေနာက္ ညီၫြတ္စြာ၊ ဒီမိုကေရစီဆန္စြာ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။

ျပႆနာ၊ အခက္အခဲ ႀကံဳရပါက မလိုလားအပ္ေသာ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မသြားေစရန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ မွန္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပႆနာ ႀကံဳရစဥ္က ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပသည့္အခါတြင္မွ လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္အေရးယူျခင္း၊ ထိုသို႔ အေရးယူျခင္းကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔မွာမူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား နားလည္ရ ခက္သြားေစႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စမ္းသပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္႐ံုသာမက ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမ တရားမ်ားအေပၚ လက္ေတြ႔ နာယူ လိုက္နာႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း ေသြးတိုးစမ္းသည့္သေဘာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၁-၂၀၁၈)