News

POST TYPE

EDITORIAL

လမ္းခုလပ္ ရန္ပြဲမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မကုန္ေစလို (Daily, Vol-5/No-250)
29-Jan-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္မႈ ရရွိကာ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒျဖင့္ တြန္းတင္လိုက္ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ သာမက အာရွတိုက္၏ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပကာ ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြား တိုးတက္သြားမည္ကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မလိုလားသူမ်ား ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ ရွိေနႏိုင္ေပသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တတိယစစ္ေအး ကာလအသြင္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္စုတစ္ဖက္ဘက္သို႔ ပါမသြားေစေရး သို႔မဟုတ္ မိမိဩဇာခံအျဖစ္ ဆက္ရွိေနေစေရး အၿပိဳင္ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့၊ ေခ်းေငြမ်ားေပးသည့္ နည္းလမ္း၊ သံတမန္ နည္းလမ္းတို႔အျပင္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္း၊ ဖိအားေပးေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အျခား သံတမန္မဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ ရွိေပသည္။

ထို႔အျပင္ အကဲဆတ္ေသာ ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္လာေစရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေျခစိုက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အစြန္းေရာက္ အုပ္စုမ်ားက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ လံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစရန္ ကမၻာ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္သေယာင္ ဇာတ္ကြက္၊ ဇာတ္လမ္းမ်ား ဆင္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေပသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အခ်ိဳ႕သည္ မိမိ၏ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို ဒီမိုကေရစီ သေဘာ သဘာဝမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါဝါအေပ်ာ့ျဖင့္ ျပသျခင္းထက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ကဲေသာစိတ္ျဖင့္ ပါဝါအမာကိုသာ အဓိက အားျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚတိုင္း သံတူေၾကာင္းကြဲ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္တြင္ေရာ လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ပါ ေဒါသ ထြက္ေနေသာ လူတစ္စု၏ ဗုဒၶအဆံုးအမႏွင့္ ဖီလာျပဳ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္း အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ဟန္ပန္ အမူအရာမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသကာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ေလာ၊ မီးထိုး ရန္ေလာ မကြဲျပားသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳးမွာ ျပႆနာ ဇာစ္ျမစ္၊ မည္သူအမွန္၊ မည္သူအမွား ဆိုျခင္းထက္ မိမိတို႔ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းသြားေစတတ္သည္ကို အထူး သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အခြဲျခားခံမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခံေနရသူ ျပည္တြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိတ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနသည့္အျပင္ အတြင္း အႏွစ္သာရထက္ အေပၚယံအကာမ်ားကို ဦးစားေပးလြန္းသူ အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ား စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းကို ႏိုင္ငံသားစိတ္ အေျခခံ၍ မိမိတို႔ဘာသာ တိုက္ထုတ္ပစ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံသား စိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနေစသည့္ သမား႐ိုးက် ဘာသာေရး သင္ၾကားမႈမ်ိဳးထက္ လြန္ကဲလာေသာ အစြန္းမလြတ္ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားလြန္းသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကိုလည္း အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ မိမိတို႔ဘာသာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္၍ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ထို႔အတူ တစ္မိုးေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲ ေနထိုင္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ရန္မီးပြားေစလိုသူ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အစြန္းေရာက္ အုပ္စုမ်ား၏ ျပႆနာ အစရွာ၊ ရန္မီးေမႊး၊ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး နားလည္မႈ အလြဲမ်ား၊ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ တစ္ဖက္တည္း၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းသာမက အဓိက တာဝန္ရွိ သက္ဆိုင္သူ အားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ပါဝင္ကူညီမႈ၊ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ ေမတၲာကို အေျခခံေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ စိတ္ေစတနာမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီၾကရန္လည္း အထူး လိုအပ္ေပသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက လမ္းခုလပ္ရွိ တမင္ဆြေပးသည့္ ရန္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သြားျခင္းေၾကာင့္ မူလက ဦးတည္ထားသည့္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားျခင္း၊ ပန္းတိုင္ေပ်ာက္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၄-၂၀၁၇)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၃၀ - ၄ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)