News

POST TYPE

EDITORIAL

အေဝဖန္ခံႏုိင္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေစလို (Daily Vol-4/No-84)
18-Jul-2016

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္ အစိုးရ ျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး ထားၾကျခင္းမွာ သဘာဝက်သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရတစ္ရပ္ကို အႀကံျပဳျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည့္ သဘာဝကိုလည္း လက္ခံနားလည္ေပးရန္ လိုသည္။

ျဖတ္သန္းလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင္ယူေလ့လာခဲ့သည့္ ပုံစံမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ လူအမ်ားအၾကားတြင္ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိတတ္သည့္ သဘာဝကိုလည္း အစုိးရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား နားလည္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အႀကံျပဳျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကို ခြဲခြဲျခားျခား သိရွိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ခံယူတတ္ပါက တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ တိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း တြန္းအားမ်ားအျဖစ္ ေကာက္ယူကာ အျပစ္ရွာရခက္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသြင္ ေျပာင္းယူႏုိင္သည္။ 

အႀကံျပဳျခင္း ဆိုသည္မွာ အစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာမ်ား၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈမ်ား၊ စီမံကိန္း၊ နယ္ပယ္အသီးသီးအလိုက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ တာဝန္ေပးမႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ဟု ၫႊန္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဝဖန္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အထက္ဆိုခဲ့ပါ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း၊ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးမႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားမွ လြဲေခ်ာ္၊ မွားယြင္းေနသည္မ်ားကို ပညာရပ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ဆိုခဲ့ပါ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ျခင္းတြင္ ပိုေကာင္းေစလိုေသာ ေစတနာ ပါဝင္သည့္အတြက္ ယင္းတုိ႔ကို အခ်ိန္ယူၿပီး ေလးနက္စြာ နားေထာင္ျခင္း၊ လက္ခံျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။

အျပစ္တင္ျခင္းမွာမူ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာ ေဆာင္သည့္အတြက္ ဥေပကၡာ ႐ႈရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အျပစ္တင္ မခံရေစရန္ ႀကိဳးစားလိုစိတ္၊ အားနည္းခ်က္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစရန္ အားထုတ္လိုစိတ္ ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ခါးသီးစြာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြန္ကဲေသာ အခ်စ္၊ အမုန္းစိတ္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ တစ္ခဲတစ္နက္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးထားၾကျခင္းမွာ အျပစ္မဆိုသာေပ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးသည့္ အေလ်ာက္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ၾကည့္ကာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳၾကသည္မ်ား ရွိသလို အျပစ္တင္ အဆိုးေျပာျခင္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္၊ ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို ေလးေလးစားစား နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆုိးေျပာ အျပစ္တင္ခံရမႈ နည္းပါးေသာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ ျဖစ္လာပါက အေဝဖန္ခံႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေဝဖန္ မခံႏုိင္လွ်င္ အစိုးရတာဝန္ လက္ခံရန္ မသင့္ေပ။ အစိုးရအေပၚ အခ်စ္လြန္ကာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သမွ် ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံေပးေနပါလွ်င္ အလိုလိုက္ခံထားရသည့္ ကေလးဆိုးသြမ္းသြားသည့္ပမာ လမ္းလြဲေရာက္သြားႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ရန္ ငါစည္းျခားေသာ အျမင္ျဖင့္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူ၊ ေထာက္ခံသူ တံဆိပ္ အလြယ္တကူကပ္ကာ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ ၾကည့္ေနပါက၊ ထိုသို႔ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ ၾကည့္သူမ်ားကိုသာ ေနရာေပး၊ တာဝန္ေပးထားပါက ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပ်က္မႈ၊ သံသယျဖစ္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ဆုံးကာ ပန္းတုိင္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးသထက္ ေဝးသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၇-၂၀၁၆)