News

POST TYPE

EDITORIAL

အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ကိစၥ (Daily, Vol-5/No-236)
12-Jan-2018

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ဝင္မလာခဲ့ရသည့္ကိစၥတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား အားနည္းၿပီး မူဝါဒပိုင္း မရွင္းမလင္းျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းသာမက ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ထပ္မံ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရမည့္ နည္းဥပေဒ အားနည္းသည့္ကိစၥလည္း အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္က ဤေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိေနဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ နည္းဥပေဒ မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုအပ္သလို ညႊန္ၾကားလႊာ (Directive) မ်ား ထုတ္ျပန္ရျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက သာမန္ျပည္သူမ်ားပါ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ခံစားခြင့္  မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္ရမည္မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကမဲခြဲကာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီဆိုပါက နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲရမည့္တာဝန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ရွိေပသည္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေရးဆြဲလိုက္ေသာ နည္းဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ၿပီး အားနည္းခ်က္ရွိပါက လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ထြက္လာၿပီးေနာက္ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲအတည္ျပဳရမည့္ Process တြင္ မျဖစ္မေနပါဝင္ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ႐ံုးႏွင့္ ဥပေဒ႐ံုးမ်ား၌ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္သာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး၌ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ား လိုအပ္သလို ထုတ္ျပန္ကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ လိုသလို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးႏွင့္ ထိေတြ႔ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ သိရွိခြင့္ရႏိုင္မည္နည္း ဆိုသည္ပင္။ အေၾကာင္းမွာ ညႊန္ၾကားလႊာတြင္ ဘာေရးထားသည္ကို မသိပါက ယင္းညႊန္ၾကားလႊာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အဂတိ တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ 

ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အမွာစာမ်ား စသည္တို႔ကို တရား႐ံုး အသီးသီးသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ေရာက္မွသာစုစည္းၿပီး စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝေလ့ရွိရာ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား မဆိုထားႏွင့္၊ ေရွ႕ေနကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒေလာကသားမ်ားသည္ပင္ သိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေပသည္။ တရား႐ံုးႏွင့္ ခင္မင္မႈနားလည္မႈ ရထားသူေလာက္သာ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားအေၾကာင္းကို သိႏိုင္မည့္ အေျခအေနတြင္ရွိမည္ဟု ယူဆမိေပသည္။ အျခား ဌာနအသီးသီးတြင္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ 
 
အမွန္စင္စစ္ နည္းဥပေဒ အားနည္းေနခ်ိန္တြင္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေပးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥသည္ အေရးေပၚကာလအတြက္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းသည့္ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ကပ္ေဘးတစ္ခုခု က်ေရာက္ေနမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး လတ္တေလာ ေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ညႊန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ တရားဝင္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္မႈအပိုင္း အလြန္ အားနည္းလာရာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတစ္ခုလံုးလိုလို ညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ ခရီးဆက္ျခင္းေၾကာင့္သာ “အထက္က ညႊန္ၾကားထားပါတယ္”ဟူသည့္ကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း နည္းဥပေဒပိုင္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ ခရီးဆက္ေနရသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို တရားဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ရွာေဖြသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၁-၁-၂၀၁၈)