News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာ့ရွားေလာ့ဟုမ္းႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္မ်ား (Daily, Vol-5/No-230)
05-Jan-2018ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမႈအခင္းမ်ား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေပးရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ လူငယ္မ်ားကို စတင္ေခၚယူၿပီး စံုေထာက္တစ္ေယာက္၏ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိလာေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သည္၊ သတင္းေပးသည္ သို႔မဟုတ္ ရဲေထာက္လွမ္းေရး၊ ရဲသတင္းေပး၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဟုၾကားလွ်င္ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား သက္ဆိုင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အလြတ္စံုေထာက္ ဟူသည့္ကိစၥမွာ အေတာ္ပင္ ထူးဆန္းသလို ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

စံုေထာက္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔စိတ္ထဲတြင္ စြဲစြဲထင္ထင္ ရွိေနသည္မွာ ေဆးတံတစ္ေခ်ာင္းကို အၿမဲခဲထားေလ့ရွိသည့္ ရွားေလာ့ဟုမ္းလိုဆားပုလင္း ႏွင္းေမာင္လိုနာမည္ေက်ာ္ဝတၳဳဇာတ္ေကာင္မ်ားသာျဖစ္ခဲ့ၾကရာ ယခုလိုဝတၳဳထဲက ရွားေလာ့ဟုမ္းႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ကဲ့သို႔တကယ့္အလြတ္စံုေထာက္မ်ား စနစ္တက်ေမြးထုတ္ေတာ့မည့္ကိစၥမွာလည္း ထူးထူးျခားျခားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။

Private Investigator သို႔မဟုတ္ Private Detective ဟုေခၚသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဟုတ္သူမ်ား မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႔မဟုတ္မိမိလုပ္ငန္း အတြက္အလြတ္သေဘာငွားရမ္းႏိုင္သည့္စံုေထာက္လုပ္ငန္းမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ လြန္စြာ လူသံုးမ်ားသည့္ ဧရာမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္လည္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္ေအဂ်င္စီမွာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး စစ္မႈထမ္းတစ္ဦးက စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုျမန္မာ့ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္အဖြဲ႔မွာမူ ရဲအရာရွိေဟာင္း၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရေပသည္။

အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈကအစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မသမာမႈမ်ား အပါအဝင္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာႀကီးမ်ားအထိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အဆိုပါ ျမန္မာ့ပထမဆံုး စံုေထာက္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ အလြတ္စံုေထာက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥပင္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ စံုေထာက္ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ တရားဝင္လိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ယင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ဥပေဒမ်ားအရ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္ အလြတ္စံုေထာက္မ်ားရွိသလို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ယခု ျမန္မာ့ပထမဆံုး စံုေထာက္အဖြဲ႔မွာမူ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္မေပးထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ တစ္ႏွစ္နီးပါးပင္ ရွိေနသည္မွာ ထူးထူးျခားျခားပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ အိုင္တီႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ နည္းပညာမ်ား ျမင့္မားလာသည့္ ေခတ္ကာလတစ္ခုျဖစ္ရာ အလြတ္စံုေထာက္မ်ားအေနႏွင့္ ဝတၳဳဇာတ္ေကာင္ ရွားေလာ့ဟုမ္းႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္တို႔ ေခတ္ကာလက ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ားကိုေတာ့ ေကာင္းစြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိေပသည္။

“လူတစ္ခုပူမႈရယ္ကဆယ္ကုေဋ”၊ “အသက္တစ္ရာ မေနရေပမယ့္ ျပႆနာ တစ္ရာမကႀကံဳရ”ဟူသည့္ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္းသာ ဆိုပါက လူတိုင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား အၿမဲရွိေနမည္ျဖစ္ရာ အလြတ္စံုေထာက္မ်ားအေနႏွင့္ ျပႆနာ ရွင္းေပးရန္ အလုပ္အပ္လာသူမ်ားကို မည္မွ်အတိုင္း အတာအထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္မွာလည္း အထူးပင္ စိတ္ဝင္စားစရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ စိတ္ဝင္စားစရာလည္း ေကာင္းသလို အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆမိသည္မွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေစဘဲ ႀကီးမား႐ႈပ္ေထြးသည့္ Case မ်ားကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္နည္းဟူသည္ပင္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ့ပထမဆံုး အလြတ္စံုေထာက္မ်ားအေနႏွင့္ ရွားေလာ့ဟုမ္းႏွင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဝတၳဳမ်ားထဲကလို စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ဇာတ္အိမ္နက္လွသည့္ျပႆနာ ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ကို အထူးသတိျပဳေစလိုေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၁-၂၀၁၇)