News

POST TYPE

EDITORIAL

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၇)
13-Dec-2017

၅။ နိဂံုးခ်ဳပ္

တ႐ုတ္ျပည္၏ ေဒသဆိုင္ရာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ျမန္မာ့အေနအထားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးက႑၌ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ စံနမူနာအျဖစ္ အၿမဲရွိေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆက္ဆံေရးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ယခုဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးက တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ျမစ္ဆံု ဆည္စီမံကိန္းကို ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏ မေက်မနပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တ႐ုတ္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေလာင္းေၾကးထပ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္အားစုကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ပီကင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ေလသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာၿပီး ေအာက္ေျခလူတန္းစား လူ႔အလႊာအသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ၾကက္သက္ေရာက္သြားသည့္ ေခၚဆိုေလ့ရွိေသာ “အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေရး” ဆိုသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အလႊာအသီးသီးရွိ သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏွင့္ျဖစ္သည့္ကိစၥမွ တ႐ုတ္အေနႏွင့္ ပို၍ပို၍သင္ခန္းစာရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူ၏စီမံကိန္းႀကီးမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္႔က်င္ခံလာရသည္ကို အေလ့အက်င့္ရလာေသာ ပီကင္းအေနႏွင့္ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ ယခင္စစ္အုပ္စုကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ျခင္းအေပၚႏွင့္ ဒုတိယအားျဖင့္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ လူထုခံစားခ်က္ကိုလည္း ပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိလာေလသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ျပႆနာအားလံုးအတြက္ ကိုက္ညီသည့္ တစ္ခုတည္းေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုစံ  ရွိမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းသည့္ မည္သည့္အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈမဆို ပီကင္း၏ ပံုမွန္ေပၚလစီဆိုင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္အထိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ေပၚလစီဆိုင္ရာ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ေစာလြန္းေနေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိမ်ားေရာ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ သူတို႔၏ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ရွိ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ ထိန္းညႇိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ားအၾကား တ႐ုတ္ျပည္၏ ပံုရိပ္ေကာင္းရလာေစရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ႀကိဳးစားၾကဖို႔ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရက ျမန္မာအေျခစိုက္ တ႐ုတ္သံတမန္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအားလည္း ေဒသလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႔အျပင္ ေဒသျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။ အဆိုပါ ေပၚလစီျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ပီကင္းက ၎၏ အိ္မ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေလးထားမႈကိုေဖာ္ျပၿပီး တ႐ုတ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက႑တြင္ ကိုးကားစရာ အဖိုးတန္အခ်က္အလက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာလူ႔ အဖြဲ႔အစည္း၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္က ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ လင္းလက္ေတာက္ပသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ျပန္လည္ရရွိရန္မွာ အနာဂတ္ကာလအခ်ိန္တိုအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသးေခ်။

၎၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိရန္  ရည္႐ြယ္ခ်က္ အျပည့္အဝျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ေပၚလစီမ်ား အစားထိုးၿပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေနၿပီပင္ျဖစ္ေစ၊ တိုးတက္မႈကိုပင္ရေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ပီကင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အဆံုးတြင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာက မိမိကိုယ္ကိုယ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္စာလွ်င္  အေသးအဖြဲ႔သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရန္ အေနာက္တိုင္း၏ ဖိအားမ်ားမပါဘဲ ႏိုင္ငံေရးအထက္လႊာမ်ားကိုယ္တိုင္က ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အစြမ္းကုန္ ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလရာ ထိုသို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးမွာ အာဏာပိုင္မဟုတ္ေသာ (ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အျခားစကားလံုးျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္က အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္က တ႐ုတ္ျပည္၏ ေပၚလစီေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္သလို ပီကင္းက ခ်မွတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အေနအထားကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတင္ခါစ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္စဥ္သည္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ ခြင့္ျပဳခံရပါက ေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို လိုလားမႈနည္းပါးေပလိမ့္မည္။ မၾကာေသးမီက ႏွစ္ႏို္င္ငံလံုးအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈကို ေရတိုႏွင့္ ေရလတ္ကာလအတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေနာက္တက္လာမည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ေပၚလစီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္မည္ မထင္ေပ။ ပီကင္းအေနႏွင့္ သူ၏ေပၚလစီျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈက ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားႏိုင္လွ်င္ ထားႏိုင္သေလာက္ သူအမွန္တကယ္တတ္ႏိုင္သမွ်မွာ ေနျပည္ေတာ္၏ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(လီခ်န္ယန္းသည္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ အႀကံေပးပါေမာကၡတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္တကၠသိုလ္ လူမႈေရးႏွင့္ လူသားသိပၸံသုေတသနကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုး၏ ဒုတိယတာဝန္ခံျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အစည္း ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္စီဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာလီသည္ PLA ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တြင္ျမန္မာစာျဖင့္ B.A ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ပီကင္းတကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ျဖင့္ M.A ဘြဲ႔ႏွင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို ယူနန္ တကၠသိုလ္မွ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ၾကားကာလတြင္ ယူနန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳ၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ စင္ကာပူ အမ်ိဳး သားတကၠသိုလ္ (NUS) အေရွ႕အာရွအင္စတီက်ဳ၏ ဧည့္သုေတသနမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားအၾကား ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ပါေမာကၡလီခ်န္ယန္းသည္ တ႐ုတ္ဘာသာ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ စာအုပ္ ၂၀ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါး ၁၅၀ေက်ာ္ ေရးသားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ိမ္းခ်ားသည္ S. Rajaratnam ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ တ႐ုတ္ျပည္ဆိုင္ရာကို ေလ့လာသည့္ သုေတသနမွဴးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စာေပႏွင့္ ဒစ္ဖရင္ရွယ္ထရိမင့္  ဘာသာရပ္ျဖင့္ B.A ဘြဲ႔ရခဲ့သည့္အျပင္ သင္ၾကားေရး လက္ေတြ႔ဘာသာရပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ M.A တန္းတက္ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း ဘာသာရပ္ျဖင့္ ပထမဆံုးအပတ္ “ဝုန္ေဝလင္း” စေကာလားရွစ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။)

ရဲထြန္း (သီေပါ)

(China-Myanmar relations since Naypyidaw’s political transition : How Bejing can balance short-term interest and long-term values) by Li Chenyang and James Char ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

  • VIA